D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 062.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068778/062_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : J. Winterl (1739-1809) a Botanikus kert alapítója, Waldstein-pimpó
B e s o r o l á s i   c í m : J. Winterl (1739-1809) a Botanikus kert alapítója, Waldstein-pimpó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Virág (X.) - Botanikus kertek virágai
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Cziglényi
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1909-1998
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1971
S o r o z a t : 1971. Virág (X.) - Botanikus kertek virágai
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : botanikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : botanikus kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Winterl József Jakab (1739-1809)
V I A F I d : 43460496
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1971-1972
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1971. VIRÁG (X.) - BOTANIKUS KERTEK VIRÁGAI
A Budapesti Egyetemi Botanikus Kert alapításának 200. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 11 3/4 F. fog.
T.: Cziglényi Ádám
Névérték: 40 f
Á 1971. okt. 29.-1972. dec. 31.
PM 650 000 fog. 6 084
2714 2695 40 f J. Winterl (1739-1809) a Botanikus kert alapítója Waldstein-pimpó 15,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Winterl Jakab József osztrák származású magyar orvos, botanikus és kémikus. Bécsben szerzett orvosi és bölcsész diplomát, Heinrich Johann Nepomuk de Crantz (1722-1797) vezetése mellett botanikai tanulmányokkal is foglalkozott. Eleinte Felső-Ausztriában, majd a felső-magyarországi bányavárosokban, mint gyakorló orvos dolgozott. A nagyszombati egyetem alapításakor 1771-től 1808-ig az orvoskarán a kémia-botanika tanszék tanára lett. Az egyetemmel 1784-ben Budára, majd Pestre költözött. Kétszer volt később az egyetem rektora, és tudós-társaságot alapított. Az elsők között tanulmányozta az elektromos áram hatását a kémiai vegyületekre. Az egyetemi Botanikus Kertet Pesten a saját pénzén vásárolt telekre telepítette. Elemezte a budai ásványvizeket, és felfedezte a vas rodanidos színreakcióját 1790-ben. Az alföldi gyümölcstermesztés egyik úttörője. 1784-ben. Maradandó értékű munkát végzett azzal, hogy a felismert hazai növényeket névjegyzékbe foglalta, melyben 1656 növényfaj nevét sorolta fel és egy részét képekkel is illusztrálva kiadta. (Révai Nl.19k.S72 o., MNL.18k.698 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cziglényi Ádám: Kitaibel mályva, Kitaibel Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1219x971 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn