D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 060.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068776/060_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtár
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pannonhalma (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Szunyoghy
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
V I A F I d : 34774274
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1996
S o r o z a t : 1996. Pannonhalma (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat és réznyomás (acélmetszet), fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bencések
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pannonhalmi Bencés Főapátság
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1996
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pannonhalma
G e o N a m e s I d : 3046693
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1997
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1998
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1996. PANNONHALMA (II.)
A pannonhalmi apátság alapításának 1000. évf. emlékére.
25-ös ívekben Sihl papírra nyomva.
Ofszetny. és réznyomás (acélmetszet) 12 F. fog.
T. és metszette: Szunyoghy András
Névérték: 24,- Ft
Á 1996. aug. 12.-1998. dec. 31.
P 600 000 fog.
4353 4405 24 Ft Könyvtár 200,- 120,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Dunántúl északnyugati sarkában, a Kisalföld szélén, Győr-Moson- Sopron megyében fekszik Pannonhalma nagyközség. Határában szép formájú, meredek lejtőjű magas domb emelkedik ki a termékeny síkságból. Szent Márton hegynek nevezték, mert a legenda szerint itt született Tours nagy tiszteletben álló püspöke Szent Márton, aki később Franciaország védőszentje lett. Az első templomot Nagy Károly frank király építtette 800 körül Szent Márton tiszteletére. A bencéseket Géza magyar nagyfejedelem (ur. 972-997) telepítette ide 996-ban. Mikor e halmon már templom és kolostor emelkedett, megkapta a "Mons Sacer Pannoniae" nevet. Ebből formálta Guzmics Izidor magyar katolikus egyházi író, műfordító (1786-1839) a XIX. század elején - 1823-ban - a "Pannonhalma" nevet. Géza fejedelem által megkezdett templomépítést új és új templomépítések követték és a kis kolostor hatalmas monostorrá növekedett. Géza fia István ebből a kolostorból indult meg a maga és szövetségesei hadával leverni a pogánysághoz ragaszkodó nomád magyarok vezérét Koppányt. Szent István építtette tovább a Szent Márton bazilikát román stílusban, melyet 1001-ben szenteltek fel. A középkor viharos történelme során négyszer kellett újjáépíteni és felszentelni a templomot és a monostort is. A tatárjárás előtt - a XIII. század derekán - várként erősítették meg és új épületrészekkel egészítették ki. A várnak számos bástyája és hét tornya volt. Tolnai Máté apát idején, - aki 1500-tól kezdve kormányzott - úgy megnövekedett a monostor tekintélye, hogy a magyar bencés rend fejévé, főapátsággá emelkedett. Szerzetesei nem csak imádkoztak, hanem a nép nevelésével, tanításával is lelkipásztorként foglalkoztak. A török idők számos pusztulást hoztak, annak ellenére, hogy csak 1594-98 között volt török kézen. III. Ferdinánd magyar király, német-római császár (ur. 16371657) 1638-ban állította vissza a monostort és az ausztriai kongregációhoz csatolta. Főapáti függetlenségét 1722-ben szerezte vissza. Sajghó Benedek és Somogyi Dániel főapát építette ki Pannonhalmát. A XVIII. században fokozódott a királyi beavatkozás a rend ügyeibe, majd II. József (német-római császár több szigorító rendelet után 1786. október 23-án feloszlatta a rendet, megszüntette a magyarországi kongregáció összes rendházának működését. II. Lipót magyar király, német-római császár (ur. 1790-1792) és I. Ferenc magyar király, német-római császár is ígéretet tett a rend visszaállítására, végül 1002. április 25én iktatták be az új főapátot Novák Krizosztom (1744-1828) személyében. A rend fő tevékenységeként a tanítást jelölték meg. A rend okosan és korszerűen, igazi közhasznú feladatot vállalt. 1883-ban Kruesz Krizosztom főapát felállította a pannonhalmi tanárképző főiskolát és azzal, hogy egy tanítórend központja lett, megkezdődött Pannonhalma új sajátos arculatú kora, és a magyar középiskolai oktatás egyik fellegvára lett. Később, máig ott működő gimnáziumot és diákotthont építettek a monostorhoz. A mai templomot 1225-ben szentelték fel, szentélyének csillagboltozata 1360 körül készült. 1868-76 között id. Storno Ferenc magyar építész, restaurátor (1821-1907) gyökeresen renoválta, háromhajós egyenes záródású, szentéllyel, homlokzata előtt vaskos toronnyal. A keresztboltozatos apátsági folyosót 1486-ban megújították. Az északi és keleti szárnyat Wittwer Márton osztrák építész (1667-1732) építette a XVIII. század elején. Id. Storno Ferenc 1883-86 között az apátság épületét is erősen átépítette. A főapátsági könyvtár helyiségét 1824-32 között Engel József magyar építész (1776-1827) kezdte építeni, halála után Páckh János osztrák származású magyar építőmester (1796-1839) fejezte be. Állománya 1802-ben 757 kötet volt, az új könyvtárteremben 36.000 kötetet helyeztek el, ma több mint 300.000 kötet. Legrégebbi zsolozsmás könyve 1506-ból való. Műgyűjteménye a főapátsági képtár, régiségtár, éremgyűjtemény, levéltár stb., mely olasz, reneszánsz és németalföldi mesterek képei mellett értékes XV. századi kódexeket, szobrokat, levéltári anyagokat őriz. Berendezése részben barokk. A kolostor-épület egyik szárnyát idős papok szociális otthonává alakították ki. A Pannonhalmi Főapátság a magyar iskolarendszerbe beilleszkedő keresztényül nevelt művelt embereket bocsát ki évről évre gimnáziumából, és a hivatásuk gyakorlására felkészülő, rendjük szabályai szerint élő szerzeteseknek ad otthont. (Révai NL.15 k.149 0.,Műv.L.1966.3 k.690 o.,Larousse 3 k.246 o.,Pannonhalma 1983.Keresztury Dezsö., MNL.3k.600 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szunyoghy András: Porta speciosa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 860x1095 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn