D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 038.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068754/038_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Agarászat
B e s o r o l á s i   c í m : Agarászat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XVII.) - Állatfestmények
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Vaszary
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1867-1939
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1979
S o r o z a t : 1979. Festmények (XVII.) - Állatfestmények
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1979-1980
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1979. FESTMÉNYEK (XVII.) - ÁLLATFESTMÉNYEK
Magyar festők alkotásai.
Ofszetny. 12 1/4 : 12 1/2 F. fog.
Névérték: 40 f
Á 1979. aug. 11.-1980. dec. 31.
PM 451 243 fog. 5 900
3338 3362 40 f Vaszary János (1867-1939): Agarászat 10,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vaszary János magyar festő. Első mestere a Mintarajziskolában Székely Bertalan, Greguss János és Kelety Gusztáv volt. Tanulmányait előbb Münchenben, majd 1889-90-ben Párizsban' folytatta. Nagybátyjáról Vaszary Kolos főpapról készített portréval szerepelt első kiállításán. 1893-94-ben Párizsban dolgozott, ott készült a Feketekalapos nő. 1895-1905 között készült munkáiban külön csoportot alkotnak a népéletet bemutató naturalisztikus zsánerképei. Dél-franciaországi és spanyolországi utazásai során 1905-ben kisméretű, impresszionista hangvételű képeket festett. 1910-14-ben stílusára a Nyolcak - magyar művészcsoport - hatottak. Az I. világháború idején haditudósítóként megrázó erejű, dokumentatív műveken, mint pl. Katonák a hóban ábrázolta a katonák megpróbáltatásait. 1918-20 a "Kék-korszak"-a, melynek során a háború okozta traumát dolgozta fel expresszív kompozícióin. A fekete alapú "cirkusz-képei" után a "fehér-alapos periódus"-a következett, melynek egyik képe a Veranda álló piros pizsamás nővel. Az 1920-as évek végétől könnyed, vázlatos szerkesztés, élénk kolorit, hajlékony vonalvezetés jellemezte munkáit. Mint főiskolai tanár 1920-32 között az avantgard törekvéseket támogatta. 1932-ben tanári állásából eltávolították, és ezt követően haláláig Rázsó Klára magániskolájában oktatott. Festészetében minden megtalálható a szenvedélyes drámaiságtól a puszta technikai bravúrig. Szülővárosában - Kaposváron - nevét viseli a Képtár. (Műv.L.1962.4k.648 o.,Larousse 1994.3k.1040 o., MNL.18k.275 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vaszary János: Felhők a Balatonon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1349x1043 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn