D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 029.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068745/029_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőrösi Csoma Sándor - mellkép, síremlék
B e s o r o l á s i   c í m : Kőrösi Csoma Sándor - mellkép, síremlék
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kőrösi Csoma Sándor
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Zsitva
U t ó n é v : Szabolcs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1984
S o r o z a t : 1984. Kőrösi Csoma Sándor
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Szófajtan, lexikológia
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
V I A F I d : 51732084
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1984-1985
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1984. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
Körösi Csorna S. (1784-1842) születésének 200. évfordulója alkalmából
Ofszetny. 11 1/4:12 1/4 F. fog.
T.: Zsitva Szabolcs
Á 1984. márc. 30.-1985. dec. 31.
P 1 981 300 fog. 5 800 3625a 186 400 fog.
3625 3667 2 Ft Mellkép, síremlék 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kőrösi Csoma Sándor magyar nyelvtudós. Székely köznemesi családból származott. 15 éves korától a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban tanult, 1807-ben a főiskola bölcsészeti és hittudományi karára iratkozott be. Megtanult latinul, görögül, németül, franciául és héberül. 1815-ben Göttingenben folytatta tanulmányait. Ott megtanult még arabul, perzsául és törökül. Az ázsiai magyarok felkutatásának szándékával indult útnak 1819-ben gyalog Zágrábba, hogy ott még megtanulhasson horvátul, szerbül és szlovénul. 1819 novemberben hagyta el az országot, Szófián keresztül Rodoszt érintve, áthajózott Alexandriába. Innen kereskedő-karavánnal 1820 októberben érkezett Teheránba, ahonnan nagy viszontagságos út után érkezett Kasmirba 1822. május 19-én. Onnan Lehbe ment, ahol találkozott William Moorcroft tudóssal, a brit indiai kormány megbízottjával, aki szerződést kötött vele egy tibeti nyelvkönyv és szótár elkészítésére. 1823-24-ben a zanglai kolostorban,majd a kánumi kolostorban kutatott és tanult. Több mint 40.000 tibeti szót gyűjtött össze és elkészítette az első tibeti nyelvtant és a tibeti angol szótárt. Rengeteg nélkülözésben, fáradságban volt része mindaddig, amíg az angol konzulátus nem segítette. 1831-től Indiában - Calcuttában a Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárának 1.100 kötetből álló tibeti kéziratát rendszerezte és újabb erővel kezdett a szanszkrit nyelv megtanulásához. 1834-ben megjelentette két fő művét a Tibeti nyelvtant és a tibeti-angol szótárt. 1842-ben eredeti tervének megvalósítására Tibet felé indult, de útközben Dardzsilingben maláriában megbetegedett és meghalt. Az ázsiai angol társaság emlékoszlopot emelt sírja fölé. A Magyar Tudományos Akadémia 1910-ben egy Széchenyi-idézettel ellátott emléktáblát helyezett el a sírján. (Larousse 1992.2k.544 o.,Révai Nl.12k.173 o., MNL.11k.452 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Kőrösi Csoma Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 878x632 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn