D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 018.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068734/018_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Márai Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Márai Sándor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Irodalmunk és színháztörténetünk nagyjai - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2000
S o r o z a t : 2000. Irodalmunk és színháztörténetünk nagyjai - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Márai Sándor (1900-1989)
V I A F I d : 17266902
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2000. IRODALMUNK ÉS SZÍNHÁZTÖRTÉNETÜNK NAGYJAI - BLOKK
100 éve született Márai Sándor (1900-1989)
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kass János
Névérték: 50,- Ft
Á 2000. febr. 24.-2002. dec. 31.
P 100 000 fog.
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Márai Sándor magyar költő, regény- és drámaíró, novellista, műfordító. A század egyik legjelentősebb prózaírója. Szepességi szász eredetű ügyvédcsaládból származott, Radványi Géza filmrendező testvére. A kassai gimnázium elvégzése után Budapesten lett újságíró. 1919-től Németországban tanult és újságíróskodott magyar és német lapoknál. 1923-tól Párizsban, 1928-tól itthon élt, de 1948-ban felismerte, hogy a bolsevizmus uralomra jutása véget vet az általa vállalható életformának és ezért 1948-ban emigrált. Előbb Svájcban, Olaszországban, majd 1952-től az USA-ban élt. Egész életművében a polgársághoz való viszonyának tisztázására törekedett. Pályáját versekkel kezdte. Szociografikus önéletrajzi regényében - Egy polgár vallomásai - kíméletlen őszinteséggel nézett szembe a polgári világ zártságával, erkölcsi képmutatásával, haszonelvűségével, a családdal. De vallja, hogy minden buktatója, válsága ellenére is ez az egyetlen vállalható életforma, mert a polgárság a civilizáció és a kultúra letéteményese. Az egyén jogainak elkötelezett hirdetője, a liberalizmus szószólója. 1943-tól írt Naplója egy kivételes gondolkodó szubjektív véleménye a XX. századról. Emigrációbeli első regénye a Béke Ithakában mitológiai témában jeleníti meg a haza és hazátlanság kérdését. 1948-90 között itthon nem jelenhettek meg művei. Így emigrációs éveiben Torontóban Vörösváry-Keller kiadásában, Münchenben Újvári Sándor kiadásában jelentek meg írásai. Magyarságtudata az emigrációban erősödött fel. Szinte önkínzó módon őrizte anyanyelvét. Stiláris igényessége szinte példátlan a magyar irodalomban. Élete utolsó két évét nagy magányosságban töltötte, sokat betegeskedett. Rövid időn belül elvesztette feleségét, fogadott fiát és mindhárom testvérét. 1989. február 21-én rosszul lett, kihívta a mentőket, de azok érkezése előtt rájött, hogy értelmetlen tovább élnie. Mire a mentők megérkeztek, véget vetett életének. Főbb művei: Vendégjáték Bolzanóban 1940, A gyertyák csonkig égnek 1942, Sértődöttek 1947-48, San Gennaro vére 1963, Ítélet Canudosban 1970. Összegyűjtött verseit 1978-ban adta ki A delfin visszanézett címmel. (Világir.Kisencikl.1976.2k.35 o.,Larousse 992.2k.808 o., MNL.12k.670 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kass János: Vörösmarty Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 734x1221 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn