D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 011.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068727/011_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Munkás, magyar zászlóval
B e s o r o l á s i   c í m : Munkás, magyar zászlóval
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Felszabadulás (IV.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1960
S o r o z a t : 1960. Felszabadulás (IV.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világháború vége
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1960-1961
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1960. FELSZABADULÁS (IV.)
A felszabadulás 15. évfordulójára.
Mélyny. XIII-Vj. 12 1/4:11 1/2 F. fog.
T.: Füle Mihály (40 fill.), Bokros Ferenc
Névérték: 60 f
Á 1960. ápr. 4.-1961. jan. 31.
P 2 414 200 fog. 15 000
1740 1679 60 f Munkás, magyar zászlóval 50,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A felszabadulás ünnepe: a Magyar Népköztársaság nemzeti ünnepe volt 1990-ig az április 4-e. A II. világháború magyarországi harcai 1944. szeptember 23-án kezdődtek, amikor a Vörös Hadsereg a német és velük szövetséges csapatok visszaverésekor átlépték a keleti magyar országhatárt. A legpusztítóbb ütközetek Debrecen mellett, a főváros birtoklásáért és és a Balaton térségében zajlottak. A német csapatok utolsó offenzívája a Balaton térségében kudarcot vallott, így a 2. és 3. Ukrán Front Bécs és Pozsony mielőbbi birtokbavételére utasított seregtestjei 3 hét alatt elfoglalták az ország teljes területét. 1945. ápriljs 4-én Nemesmedves község "felszabadításával" gyakorlatilag a német megszállás az egész ország területén megszűnt. A Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó , a II. világháború magyarországi hadműveleteinek befejezésére emlékeztető Nemesmedves Történelmi Emlékhely 1989 óta Természetvédelmi Terület lett. 1946-ban készített összegzés szerint az ország katonai és polgári embervesztesége kb. 1 millió fő, a háborús károk összege 22 milliárd pengő, azaz Magyarország 1938.évi nemzeti jövedelmének kb. ötszöröse volt. A nemzeti vagyon mintegy 40 %-a semmisült meg. (MTI 88/185 Nysz., MNL.12k.480 o., 18k.464 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József: Budapest 1945, 1970
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 887x621 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn