D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0110.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068712/0110_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tarsolylemez, szelvényen: ezüstszerelékes szablya
B e s o r o l á s i   c í m : Tarsolylemez, szelvényen: ezüstszerelékes szablya
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Honfoglalás kori emlékek
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Sz. Bodnár
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1996
S o r o z a t : 1996. Honfoglalás kori emlékek
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honfoglalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tarsoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1996
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1997
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1996. HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK
4 szelvényes sort tartalmazó ívben nyomva, 2 sor baloldali, 2 sor jobboldali szelvénnyel.
Ívszélnyomat: "Honfoglalás kori emlékek - Karos - Honfoglalás 896-1996"
Ofszetny. 13 1/4:13 F. fog.
T.: Sz. Bodnár Éva
Névérték: 24,- Ft
Á 1996. márc. 14.-1997. dec. 31.
P 500 000 fog.
4323 4371 24 Ft Tarsolylemez, szelvényen: ezüstszerelékes szablya 100,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Árpád vezér magyar fejedelem, honalapító, az Árpád-ház őse. Álmos fia a törzsszövetség nevét adó Magyar törzs vezére. Árpád okos és vitézségre termett egyéniség volt. A honfoglalás idején a tényleges katonai hatalmat birtokló gyula tisztét viselte. A kende méltóságot viselő Kurszán fejedelem halála után - 904 körül - a teljes hatalmat megszerezte. 889-ben a magyar törzsek Árpád vezetésével átkeltek a Kárpátokon és benyomultak az Alföldre. A "Vezér" választás a krónikák szerint vérszerződéssel pecsételődött meg, azaz szerződést kötöttek az új fejedelemmel, mely 5 pontban foglalta össze kötelezettségeiket és jogaikat. Ez a vérszerződés rakta le a magyar alkotmány szilárd alapjait. Az évek hosszú sora állandó harcokban, küzdelmekben teltek el az új haza védelmében illetve kialakításában. Árpád a legyőzött népekkel szemben nagylelkű volt, mert legtöbbjüknek nem csak a szabadságát, de a földjét is visszaadta. Miután a honfoglalás "művét" befejezte, a következő éveket az új haza belső dolgainak rendezésével töltötte. Húsz évi kormányzás után halt meg 907-ben. Holttestét ősi szokás szerint egy patak mellé temették, melyet még a rómaiak egy kőmederben vezettek Óbudára. A Magyar Tudományos Akadémia Árpád halálának 1000 éves évfordulóját 1901. május 4-én ünnepelte meg. (Révai Nl.2k.110 o. Larousse 1991.1k.162 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kontuly Béla: Árpád vezér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1278x953 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn