D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0098.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068700/0098_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Henry Dunant (1828-1910), a Vöröskereszt megalapítója
B e s o r o l á s i   c í m : Henry Dunant (1828-1910), a Vöröskereszt megalapítója
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Vöröskereszt európai konferenciája - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Andor
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1952-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1981
S o r o z a t : 1981. A Vöröskereszt európai konferenciája - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vöröskereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karitatív szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karitatív szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : alapítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dunant, Henry (1828-1910)
V I A F I d : 37053483
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1981
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1981. A VÖRÖSKERESZT EURÓPAI KONFERENCIÁJA - BLOKK
A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok III. Európai Konferenciája alkalmából
Ofszetny. 12:11 1/2 K. fog.
T.: Andor András
Á 1981. máj. 4.-1981. szept. 30.
P 313 300 fog számozott. 25 400, számozott
3466 BI 149 3494 20 Ft Henry Dunant (1828-1910), a Vöröskereszt megalapítója 400,- 400,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Henry Dunant svájci közéleti személyiség, üzletember, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója. Patrícius családból származott. A krími háború idején 1853-56 között nagy figyelemmel kísérte a háborús sebesültek helyzetét. Az olasz szabadságharc kitörésének évében 1859-ben a csataterekre utazott és ott személyesen látta az egészségügyi szolgálat elégtelenségét. A solferino-i csatában szerzett benyomásait írta meg a Solferino emléke című könyvében. A könyv végkövetkeztetése az volt, hogy önkéntes alakulatokat kell szervezni a betegek és sebesültek ellátására. Ezért kezdeményezte a beteg- és sebesült ellátással foglalkozó egyezmény létrehozását. 1863-ban megszervezte az első genfi konferenciát, amelynek a sebesültekkel kapcsolatos egyezménye nyomán létrehozta a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát. Később hasonló céllal Vöröskereszt Szövetségek alakultak, szinte valamennyi európai országban, míg végül. az úgynevezett genfi egyezményt 1864. augusztus 22-én írták alá. Magyarország 1881-ben csatlakozott az egyezményhez. Ő maga is rengeteg pénzt áldozott a Vöröskereszt létrehozására. Szerencsétlen spekulációk hatására 1867-ben minden vagyonát elvesztette, el kellett hagynia Genfet. Nehezen volt képes újra egzisztenciát teremteni önmaga számára, csak az 1870-es évek végén tudott ismét bekapcsolódni a béke eszméjének szolgálatába. 1888-ban részt vett az Interparlamentáris Unió megalapításában. Az első Nobel-békedíjat 1901-ben kapta, megosztva Frédéric Passyval. (Nobel-díjasok Kisl.1985.207 o.,Larousse 1991.1k.635 o., MNL.6k.847 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Widerkomm Ervin: Vöröskereszt, vöröskeresztes járművek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2363x1883 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn