D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0074.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068600/068676/0074_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : George Enescu
B e s o r o l á s i   c í m : George Enescu
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles zeneszerzők: Bartók Béla és George Enescu
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Berky
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1974-2013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2006
S o r o z a t : 2006. Jeles zeneszerzők: Bartók Béla és George Enescu
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Enescu, George (1881-1955)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2006-2008
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2006. JELES ZENESZERZŐK: BARTÓK BÉLA ÉS GEORGE ENESCU
Magyar-román közös bélyeg kiadás.
A két ország egy-egy jeles zeneszerzőjének 125. születési évfordulója alkalmából.
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 13 : 13 1/4 F. fog.
T.: Berky Péter
Névérték: 90.-Ft
Á 2006. jún. 8.-2008. dec. 31.
P 400 000 fog.
4852 5108 90 Ft George Enescu (1881-1955), hegedű 200,- 180,
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : George Enescu román zeneszerző és hegedűművész. Héttől tizenegy éves koráig a bécsi konzervatóriumban Bachrich Zsigmond magyar származású osztrák zeneszerző és ifjabb Joseph Hellmesberger osztrák hegedűművész tanítványa volt. Ebben az időben került kapcsolatba Brahms-sal, aki később stílusára mély hatást gyakorolt. 13 éves korában Párizsban a Conservatoire növendéke volt. Minden téren kitűnt ragyogó tehetségével. Első két zenekari művét 1898-99-es zenei évadban Párizsban mutatták be. 1902-ben zongorás triót, 1904-ben vonósnégyest alapított. 1906-ban jelentős sikert aratott a Román rapszódiája. Az I. világháború kitörése előtt hazatért és Bukarestben a Filharmónikusok karmestere lett. Tevékenyen részt vett a zenei életben. Modern műveket is műsorára tűzött és hegedű-hangversenyeket adott. 1912-ben Enescu-díjat alapított a fiatal román zeneszerzők támogatására. 1917-ben megalapította a George Enescu Szimfonikus Zenekart. Később tanárként is működött amerikai egyetemeken, és Párizsban, Sienában. Többek között tanítványa volt Yehudi Menuhin is. Több Ravel művet is bemutatott. Korának legjelentősebb, a romániai zenei élet meghatározó, iskolateremtő egyénisége volt. Zenéjében fontos szerep jutott - Bartók Bélával párhuzamosan - az eredeti román folklórnak (Brockhaus: Zenei L.1983.1k.518 o., MNL.7k.325 o., Bélyegvilág 200G/7-8.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dudás László: Farkas Ferenc saját Blüthner zongorájánál ülve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 952x726 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn