D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0070.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068600/068672/0070_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Radnóti Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Radnóti Miklós
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1972
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Radnóti Miklós (1909-1944)
V I A F I d : 4935555
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1972-1973
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1972. RADNÓTI MIKLÓS
Radnóti M. (1909-1944) emlékére.
Mélyny. 11 1/4 : 12 F. fog.
T.: Bokros Ferenc
Á 1972. nov. 9.-1973. dec. 31.
P 7 005 000 fog. 5 000
2835 2816 1 Ft Portré 50.- 20.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Radnóti Miklós magyar költő. Eredeti neve Glatter Miklós volt. Születése édesanyjának és ikertestvérének életébe került. A tragikus esemény miatt érzett bűntudat és bűnhődés vágya végigkísérte egész életét és költészetét. A szegedi egyetem bölcsészkarán magyar-francia szakon tanult. Egyik alapítója volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának. Megismerkedett Sík Sándorral, a tudós paptanárral és költővel, akinek hatására később - 1943-ban - katolizált. Korai verseire az avantgárd utórezgései, az expresszionizmus és a népi szürrealizmus jellemzőek. Első verseskötete Pogány köszöntő címmel jelent meg 1930-ban. 1931-ben a bibliai utalásokban gazdag Újmósi pásztorok énekét vallásgyalázás és izgatás miatt elkobozták és az ügyészség nyolc napi felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. 1934-ben feleségül vette szerelmes lírájának ihletőjét, Gyarmati Fannit. 1935-ben szerzett tanári oklevelet, de katedrához nem jutott, írásból és magántanításból volt némi jövedelme. Több napilap és folyóirat munkatársa volt, kritikai írásai a Nyugatban jelentek meg rendszeresen Szerelmi lírája a magyar költészetben páratlan. Ezek a versei, mint pl. a Tétova óda, Levél a hitveshez, az 1930-40-es évek fordulóján születtek. A fasizmus előretörésével - zsidó származása miatt - a fenyegetettségérzet és a helytállás kérdése költészetének fő motívuma. 1938-44 közötti időszak az eclogák születésének időszaka. Publius Vergilius fordításakor ismerkedett meg az ecloga műfajával, s ettől kezdve az újklasszicizmus törekvései mutatkoztak művészetében. Az utolsó saját összeállítású ecloga- kötete a Tajtékos ég. 1940 utolsó negyedében, majd 1942 júliustól ismét néhány hónapig munkaszolgálatosként különböző helyeken dolgozott. Utolsó behívója 1944. május 20-ra szólt a Bor melletti, német felügyelet alatt álló lágerbe. A tábor felszámolása után erőltetett menetben terelték a foglyokat nyugat felé, de az írást ekkor sem hagyta abba. Az elcsigázott, beteg költőt Abda határában lőtték agyon. Viharkabátjának zsebében találták meg költészetének legértékesebb darabjait tartalmazó "bori notesz"-t. Az utolsó verseiben idill és tragikum, élni akarás és halálvágy keveredik. A hagyományos műfajokban és formákban írt költeményekben a megtartó értékeket és élményeket keresi. Felidézi a hazai tájat, felesége Fanni és a barátok alakját, a béke hétköznapjait. De számot vet a jelen borzalmaival, a hazatalálás reménytelenségével is. Ebben az időben írta a Hetedik eclogát, a Nyolcadik eclogát, az Erőltetett menetet, melyek - többek között - bekerültek a Tajtékos ég című 1946-ban jelent kötetébe. (Larousse 1992.2k,413 o., MNL.15k.262 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Radnóti Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x1035 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn