D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0009.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068600/068611/0009_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : F. Schiller
B e s o r o l á s i   c í m : F. Schiller
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Joseph Haydn és Friedrich Schiller
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1959
S o r o z a t : 1959. Joseph Haydn és Friedrich Schiller
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schiller, Friedrich (1759-1805)
V I A F I d : 96994450
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : német irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1959
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1959. JOSEPH HAYDN ÉS FRIEDRICH SCHILLER
A magyarországi Haydn emlékünnepségek, J. Haydn (1732-1809) halálának 150. és F. Schiller (1759-1805) születésének 200. évfordulója alkalmából.
70-es ívekben nyomták.
Mélyny. XIII-Vj. 12 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 1 Ft
Á 1959. szept. 20.-1959. nov. 30.
PM 316 671 fog. 3 426
1687 1623 1 Ft F. Schiller 120,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Friedrich Schiller német költő, író. Először teológiai, majd Stuttgartban jogi és orvosi tanulmányokat folytatott, és 1780-ban katonaorvosként lépett szolgálatba. Közben írogatott, és 1781-ben már első drámája a Haramiák is megszületett, melynek mannheimi bemutatóján nagy sikert aratott, de a mű lázadóan forradalmi szelleme nem tetszett a würtembergi hercegnek, és megtiltotta neki a további drámaírást. Miután Schiller a herceg szolgálatában álló katonaorvos volt, Szászországba szökött és ott folytatta műveiben a zsarnokság és a társadalmi előítéletek leleplezését. Mannheimben még bemutatták A genovai Fiesco összeesküvése és az Ármány és szerelem című darabjait. Drezdában barátságot kötött Christian Gottfried Körnerrel. 1787-ben Weimarban megismerkedett Johann Gottfried Herderrel és Christoph Martin Wielanddal. Még abban az évben ismerte meg későbbi feleségét, Charlotte von Lengefeldet. 1787-ben készült történelmi drámája a Don Carlos. 1788-ban találkozott Johann Wolfgang von Goethe-vel, akinek javaslatára kinevezték a jénai egyetem professzorává 1789-ben, ahol beköszöntő előadása a történelem kutatásának mélyebb értelméről szólt és több ilyen tárgyú munkát is írt, amelyekben kifejtette idealista történelemfelfogását. 1795-ben megindította a Horen című folyóiratát, melyhez megnyerte Goethét munkatársnak. A lapot sokan támadták, melyekre válaszul a Xéniák születtek. 1800-ban a Stuart Mária című történelmi dráma a skót királynőt kivégeztető Erzsébet angol királynő tragédiája is egyben. Legnagyobb szabású drámai műve a Wallenstein trilógia: Wallenstein tábora, A két Piccolomini, és Wallenstein halála. Jeanne d'Arc a főhőse Az orleans-i szűz című "romantikus tragédiának". Utolsó nagy drámai alkotása a Tell Vilmos volt. Drámái alapján készült több opera szövegkönyve is. Versei a német és az egyetemes gondolati líra jelentős alkotásai. Pl. Görögország istenei, A művészek, Az ének hatalma, A világ nagysága stb. Balladái a XIX. század legolvasottabb versei közé tartoztak, pl. A búvár, A kezesség, Ibükosz darvai stb. Esztétikai tanulmányaiban is Immanuel Kant nyomdokain haladt, a szépségre való törekvést összekötötte a lelki tökéletességgel. Csalódott Franciaország 1789 utáni fejlődésében és az 1792-ben neki adományozott díszpolgári cím sem igen hatotta meg. Szerinte minden megújhodás csak a szépségre és jóságra való törekvés révén jöhet létre. 1791-ben jelentkeztek nála a későbbi halálát okozó tüdőbaj tünetei. Schiller a XVIII. század német irodalmának Goethe mellett a legnagyobb hatású alakja volt. (Larousse 1994.3k.565 o., MNL.12k.862 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Pegazus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 718x845 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn