D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ritkasagok0011.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Gellei imádságos könyvből
B e s o r o l á s i   c í m : Gellei imádságos könyvből
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-09-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dokumentum
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : vallásos szöveg
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar ritkaságok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar ritkaságok : curiosa hungarica
S z e r z ő : Tóth Béla
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallási szövegek
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szöveg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : imakönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallásos irodalmi dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Gellei imádságos könyvből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A gellei imádságos, könyv. Tudtunkkal a legrégibb hamisított nyelvemlék az állítólag Gelle pozsonyvármegyei községből származó imádságos könyv. Eredetije (?) nincsen meg, egyik másolata a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában van (Történ. 4-rét.38. szám) egy nagyobb Cornides Dániel-féle colligatumban;másik példánya a maros-vásárhelyi Teleki-könyvtárban,hol azt Szabó Károly megvizsgálta. Teljes címe: "Libellus Precum quotidianarum, cuiusdam venerandi Senecionis charactere Scythico magarico Symbolum Sancti Athanasii, Orationem Dominicam, Salutationem Angelicam, Credo, Decalogum, Confiteor, et Psalmos poenitentiales continens, hebraico more a dextra ad sinistram versus exaratus, cuius alphabetum pagina sequente licet videre." 1 Az egész egy negyedrét összehajtott ív, hátúlról számított első oldalán a cím, másodikán az ábécé, harmadikán szent-Athanázius hitvallása, a sorok közt az állítólagos szittyamagyar írás alatt, annak latin megfelelőjével, a következő 3-8 oldalon pusztán a többi szöveg, a 9-16 oldal tiszta, beíratlan." (Forrás: http://mek.oszk.hu/13300/13317)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Béla: Magyar ritkaságok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1254 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet