D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 813_913_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A berlini kongresszus
B e s o r o l á s i   c í m : Berlini kongresszus
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zala György domborműve gróf Andrássy Gyula szobrán
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Zala
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1937
V I A F I d : 67361882
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 49. sz. (1904. december 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kongresszus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1904
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A berlini kongresszus. - Zala György domborműve gróf Andrássy Gyula szobrán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A berlini kongresszust ábrázoló dombormű összesen 20, egyenkint két méter magas, tehát - mondhatni - életnagyságú alakból áll; hoszsza 6 méter 70 centiméter, magassága 3 méter, domborulata pedig egy méter. Az egyes európai államok megbízottai balról jobbfelé a következő sorrendben állanak rajta:
Gróf Corti, olasz nagykövet, báró Heymerle osztrák-magyar meghatalmazott, Bucher, német meghatalmazott, Hohenlohe herczeg, német meghatalmazott, Waddington, franczia nagykövet, Launay gróf franczia meghatalmazott, Desprez, franczia meghatalmazott; az ülő alakok ugyanazon sorrendben a következők: Gorcsakow herczeg, orosz kanczellár Disraeli (lord Beaconfield), angol külügyminiszter, Suvalof gróf, orosz tábornok, Bismarck herczeg, német kanczellár; előtte áll Andrássy Gynla gróf, tovább állanak még: Saint Vallier gróf, franczia meghatalmazott, Salisburry lord, angol miniszter, Mehemed Ali pasa, tábornok, török küldött, Bulow, német meghatalmazott, Radovitz, német meghatalmazott, Károlyi Alajos gróf, berlini osztrák-magyar nagykövet, Russell lord, angol meghatalmazott, Karatheodori basa, török meghatalmazott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. deczember 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A berlini congressus 1868-ban : Werner Anton festménye. A berlini Rathausban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1878-ki berlini kongresszus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3299x1973 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna