D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 813_913_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vrhlicky Jaroszláv
B e s o r o l á s i   c í m : Vrhlicky Jaroszláv
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 49. sz. (1904. december 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Más országok népköltészete
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vrchlický, Jaroslav (1853-1912)
V I A F I d : 19713400
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vrhlicky Jaroszláv
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vrchlicky Jaroszláv, családi néven Frida Emil 1853-ban született Lounyban, Csehországban. Theologiai tanulmányokat végzett és mint tanár működött. 1893-ban irodalmi érdemei elismeréséül a prágai egyetem tiszteletbeli doktori czímmel ruházta fel, majd az irodalmi tanszékre hivta meg őt. Ő Felsége pedig a bécsi urakháza tagjává nevezte ki. Vrchlicky ritka nagy termékenységű költő. A költészet minden fajában kitűnt, de különösen mély, tartalmas lírája szerzett neki európai nevet. Mint műfordító is igen becses művekkel ajándékozta meg nemzetét: Faustot, valamint Dante, Ariosto, Tasso munkáit az ő fordításában élvezheti a cseh közönség. Hogy a magyar irodalommal is foglalkozni kezdett, az, a mint említettük, Brábek Ferenczczel való barátságának köszönhető.
1894-ben jelent meg kettőjük fordításában Arany János "Buda halála" - melyről Brábek levelében is szó van, - ez a csaknem lefordíthatatlanúl nehéz nyelvű költői mű, a melynek lefordítása egyrészről teljes nyelvi és tárgyi ismereteket, másrészről a formának legalább is hasonló mesterét kívánja meg, a milyen a mi Arany Jánosunk volt. Ők készítették el az "Ember tragédiája" fordítását is. Nagy gonddal, de egyszersmind kedvteléssel, úgy hogy Vrchlicky még a szinrealkalmazás munkáját is állandóan figyelemmel kisérte. Valószínűtlen dolog tehát, hogy, mint egy magyar napilap jelentette, Prágában mint valami látványosságot fogták fel Madách művét.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. deczember 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brábek Ferencz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1057x1177 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna