D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_508_pix_Oldal_42_Kep_0001d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a vakok budapesti intézetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a vakok budapesti intézetéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Agyagmintázó terem
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 29. sz. (1904. julius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Könnyűipar általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyengénlátók és vakok iskolája
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógypedagógiai iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyagozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanműhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a vakok budapesti intézetéből
Agyagmintázó terem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hazánkban az első vakok intézetének, melyből a budapesti lett, 1825-ben vetették meg alapját a pozsonyi országgyűlésen. Ebben a főérdem József nádoré volt, a ki Pozsonyban három szobás helyiséget bocsátott az új intézet rendelkezésére.
Egy év múlva aztán ez intézetet ugyancsak József nádor közbenjárására Pestre helyezték át, előbb az Üllői-útra, 1830-ban a terézvárosi Kismező-utczába. 1838-ban Pestvármegye, a mely az intézetet gondozta, házat vett részére a Király- és Gyár-utcza sarkán, de a házat a nagy árviz lerombolta, úgy hogy újra kellett építeni s csak 1841-ben lett kész. Itt volt az intézet, melyet közben 1873-ban az állam vett át, egész 1901-ig, a mikor a szűknek bizonyult épület helyett a kormány a városligeti Hermina-mezőn építtetett hatalmas új épületet. A terjedelmes épületet Baumgarten és Herczeg építészek magyaros stílben építették fel, szépen gondozott kerttel körülvéve, melyben a vak növendékek kellemes és egészséges szórakozást találnak.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. július 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a vakok budapesti intézetéből : Székfonó tanműhely
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1278x924 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna