D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_508_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Erzsébet-nőiskolából
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet-nőiskolából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Növendékek hálóterme
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 27. sz. (1904. julius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőnevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felnőttnevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Erzsébet-nőiskolából
Növendékek hálóterme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Az Andrássy-útról új otthonába, az István-út és Hermina-út sarkán levő díszes és kényelmes nagy épületbe került 1902-ben az intézet, s szeptember havában már itt nyilt meg "Erzsé­bet-Nőiskola" névvel, a mely kegyeletes elnevezését még 1898-ban nyerte megdicsőült királynénk emlékére.
Ez épületben mai kifejlődésében látjuk az Erzsébet-Nőiskolát: a polgári iskolai tanítónő- képző-intézetet és a leánynevelő-intézettel kapcsolatos felsőbb leányiskolát, mely a polgári tanítónőképző-intézet gyakorló iskolájául szolgál.
( Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. julius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Erzsébet-nőiskolából: Az Erzsébet-nőiskola az István-út és a Hermina-út sarkán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Erzsébet-nőiskolából : Az iskola játszótere
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Erzsébet-nőiskolából : Növendékek egyik tanteremben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1641x1173 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna