D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_400_pix_Oldal_40_Kep_0001g.jpg
C Í M 
F ő c í m : A harmadik Nemzetközi Czéllövőverseny Puszta-Szent-Lőrinczen
B e s o r o l á s i   c í m : Harmadik Nemzetközi Czéllövőverseny Puszta-Szent-Lőrinczen
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 21. sz. (1904. május 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Versenysportok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : versenysport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportesemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : céllövészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Pusztaszentlőrinczi harmadik nemzetközi czéllövőversenyről A buffet-sátrak elótt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Május 6-ikán ismét ünnepi díszbe öltözött Szemere Miklós orsz. képviselő pusztaszentlőrinczi lövőháza, hogy megtartsák ott immár a harmadik nemzetközi czéllövő versenyt. Olvasóink előtt ismeretes, hogy Szemere Miklós mily nemes lelkesedéssel népszerűsíti a sportot s mennyit fárad és áldoz, csakhogy a magyar fiatalságot hozzászoktassa a lőfegyverrel való bánáshoz. S hogy ez mily fontossággal bir, kétségtelenné lesz, ha meggondoljuk, hogy a technika legújabb vívmányai folytán, a háborúk sorsa, ma már legfőképen a katonáknak a czéllövészetben való jártasságán fordul meg. A személyes bátorság ma már úgyszólva a romantika körébe tartozik, - s miként Szemere igen találóan mondja, - nem meghalni kell a hazáért, hanem pontos találással leteríteni az ellent. Mind e mellett is a czéllövészet érdekében eddigelé nálunk még sem tettek semmit, sem a magánosok, sem az intéző körök, míg külföldön az államhatalom, a különféle egyesületek, magánosok egymással vetélkedve terjesztik a czéllövészetet, építtetik városokban, falvakban a lövőházakat." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 21. sz. (1904. május 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mai sport : Foot-ball verseny
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1316x791 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet