D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_400_pix_Oldal_02_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A mi kis khinánk
B e s o r o l á s i   c í m : Mi kis khinánk
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A tientsini osztrák-magyar telepítvény
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Szuk
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 18. sz. (1904. május 1.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Tientsini osztárk-magyar telepítvény khinai rendőrsége
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az utczák tiszták, mivel büntetés terhe alatt tilos a szemetet az utczára kidobni és ott disznókat legeltetni, pedig ez már nagy haladás, mivel a legnehezebb feladat a khinait tisztaságra szoktatni. Nagy érdeme van mindezekben a végrehajtó hatalmat képviselő Acurti Hugó sorhajóhadnagynak, a ki 40 tengerészkatonából álló különítménynek parancsnoka. Be van osztva mellé egy sorhajózászlós és egy haditengerészeti orvos. A főparancsnok Pekingben székel. A tisztek egy khinai házban laknak, e mellett van a közigazgatás czéljaira szolgáló épület a törvényszékkel, adóhivatallal és rendőrlaktanyával. A rendet 70 khinai rendőr, úgynevezett shimbó tartja fenn,a kik rengeteg komoly arczczal végezik a szolgálatot és négy őrszobában tanyáznak rendesen. Mindennap délelőtt az előző napról beidézett vagy megcsípett bűnösöket ítélik el sommás eljárás alapján. Huszonöt bambusz, pénzbüntetés, vagy a kaloda, az úgynevezett kang, a melyet a nyakra erősítenek, a büntetés." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 18. sz. (1904. május 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A modern Kína: croquettet játszó suhanczok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1159x893 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet