D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_43_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Lányi József
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Lányi József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : lekéri apát
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 16. sz. (1904. április 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Késmárki Lányi József (1868-1931)
V I A F I d : 308200750
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Lányi József lekéri apát Ferencz Ferdinánd trónörökös magyar udvari papja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A négy év alatt Ferencz Ferdinánd trónörökös tökéletesen megtanult magyarul beszélni és fogalmazni. Naponként legalább négy órát fordítanak a magyar nyelv gyakorlására s ebből az időből akkor sem vonnak el egy fél órát sem, ha úton vannak, vagy fontos állami és katonai feladatok foglalkoztatják a trónörököst. Alig van figyelemreméltó magyar politikai napilap, melyet a trónörökös legalább kivonatban el ne olvasna. De különösen nagy figyelmet fordít a magyar közjogi művek tanulmányozására s ép az a legnagyobb érdeme dr. Lányinak, hogy a trónörökössel a magyar közjog tanulmányozását megszerettette." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 16. sz. (1904. április 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tanulmányait a budapesti egyetem hittani karán végezte és 1891. július 2-án fölszenteltetett, 1894 doktorált kánonjogból. Azután segédlelkész volt és 1892-től az egyházmegyei hivatal levéltárnoka és püspöki szertartó, a korponai községi felső népiskola igazgatója. 1898-tól Jánosgyarmaton volt plébános, 1899-től Besztercebányán teológiát tanított, 1900 és 1906 között Ferenc Ferdinánd főherceg trónörökös magyar nyelvtanára volt. 1904-ben lehéri javadalmas apáttá, 1906-ban a váradi káptalan egyik irodalmi stallumának kanonokjává, 1907-ben egyházmegyei főtanfelügyelővé, 1908. június 4-én tinnini felszentelt püspökké avatták. 1909-ben a Szentsír Lovagrend tagja lett, 1915 májusától székesegyházi főesperes, 1919 márciusában, amikor a románok megszállták Nagyváradot, Budapestre költözött. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia:Lányi József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1070x1488 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet