D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_49_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek az orosz-japán háborúból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek az orosz-japán háborúból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 11. sz. (1904. márczius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : istentisztelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : János Konstadti pópa megáldja Makarov tábornokot a harcztérre indulás előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A csapatok és vezéreik elindulása az oroszoknál, mint igen vallásos népnél, természetesen nem maradhat vallási szertartások nélkül. így Mrikardv tengernagy is, mielőtt eddigi állomáshelyéről, Kronstadtból elindult, a Szent András-templomban ünnepélyes istentisztelet volt, melyet a János atya nevű Oroszország-szerte szent ember hírében álló pópa tartott. János atyának a nép hite jövendőmondó tehetséget s egyéb emberfölötti hatalmat tulajdonít, a melyben még a míveltek is hisznek, sőt mondják, hogy a czárok is, II. Miklós ép úgy, mint III. Sándor, nem egyszer kérték tanácsát. Egyszerű pap, minden főbb egyházi rang nélkül, de az az előjoga van, hogy püspöki süveget viselhet, hatalma pedig az orosz nép lelkére páratlan." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 11. sz. (1904. márczius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Viktória" angol hadihajó elsülyedése: a "Viktoria" és "Camperdown"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1365x1999 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet