D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 789_877_pix_Oldal_59_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nobel-díj nyertesei
B e s o r o l á s i   c í m : Nobel-díj nyertesei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Curie Péter és neje, a rádium fölfedezői
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 52. sz. (1903. deczember 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Kémia általában
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rádium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkáliföldfém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : radioaktív elem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Curie, Pierre (1859-1906)
V I A F I d : 71443748
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Curie, Marie (1867-1934)
V I A F I d : 76353174
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nobel-díj nyertesei
Curie Péter és neje, a rádium fölfedezői.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pierre Cienter Curie (Párizs, 1859. május 15. - Párizs, 1906. április 19.) fizikai Nobel-díjas (1903) francia fizikus, kémikus.
1898-ban feleségével, Marie Curie-vel közösen fedezték fel a polóniumot, később pedig a rádiumot. Pierre Curie főként a sugárzások fizikai tanulmányozásával foglalkozott, beleértve a fény- és vegyi hatásokat is. Vizsgálta a mágneses terek rádium által kibocsátott sugárzásra gyakorolt hatását, majd bebizonyította, hogy ezen sugárzásban pozitívan és negatívan töltött, illetve semleges részecskék is vannak; ezeket később Ernest Rutherford alfa-, béta- és gammasugaraknak nevezte el. Curie a sugárzások tanulmányozását kalorimetriás módszerekkel végezte, és a rádium élettani hatásainak megfigyelésével a rádiumkezelés alapjait is megteremtette. Összes művét 1908-ban adták ki. A fizikában megalkotta a szimmetriaelvet. Ez az elv kimondja, hogy egy okozatban, amit kettő vagy több ok okozott, csak az a szimmetria marad meg, amelyet mindkét ok tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a szimmetriák lecsökkenthetők.
Curie egy utcai balesetben hunyt el: egy lovaskocsi gázolta halálra.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A rádium
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1137x1635 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna