D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 789_877_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Chotek Rezső
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Chotek Rezső
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1870. évi aquarell festmény után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 50. sz. (1903. deczember 13.)
T e c h n i k a : akvarell
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : akvarell
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Chotek Rezső (1822-1903)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1870
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Chotek Rezső
1870. évi aquarell festmény után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Chotek Rezső 1822-ben született. Mivel atyja korán elhalt, anyai nagyatyjánál, Brunszwíck grófnál nevelkedett Budán. Tanulmányait is magyar iskolákban, Budán és Nagyszombatban, a jogot pedig Pesten végezte. Ezután Bács-Bodrogmegye megbízásából beutazta báró Orczy Béla társaságában Hollandiát, hogy az ottani csatornák építését s a téglából épült országutakat tanulmányozza, a magyar alföldi viszonyokra való tekintettel. E tanulmányút tapasztalatai alapján a Bácskában is tettek hasonló kísérleteket. Két évig vármegyei aljegyző volt, 1848-ban gróf Chotek gróf Andrássy Gyulával együtt korjegyző volt a főrendiház Pesten tartott első ülésén. A főrendiház üléseinek legbuzgóbb látogatói közé tartozott haláláig, bár jelentősebb politikai szerepre nem vágyakozott.
Lelkes, szorgalmas mezőgazda volt. A szabadságharcz idején a fölkelő szerbek által elpusztított futtaki uradalmát nagy szorgalommal felvirágoztatta, úgy, hogy ez most a Délvidék legszebb gazdaságai közé tartozik. Meghonosította s nagy eredménynyel űzte a kender- és komlótermelést is s ezzel jó példát adott birtokos társainak. Horvátországban, Czerevicsben is volt birtoka, a hol Rudolf trónörökös több izben volt vendége vadászatokon. E birtoka révén az elhunyt gróf virilis jogon tagja volt a horvát tartomány gyűlésnek is, de ennek tanácskozásaiban nem igen vett részt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. deczember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chotek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1205x1552 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna