D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_43_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A rádium és sugarai
B e s o r o l á s i   c í m : Rádium és sugarai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 27. sz. (1903. julius 5. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rádium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkáliföldfém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : radioaktív elem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A rádium és sugarai
1. A (B) edényben levő czink-sulphid fényes világitást nyer az (A) edényben levő rádium-oldattól. - 2. Czink-sulphid zárt palaczkban, rádium-sugaraktól nyert fényben. - 3. Rádium zárt csövekben. - 4. Barium-platinocyanidból készült lemez fényesen világit, ha egy üvegben rádiumot tesznek rá. - 5. Világító erejű rádium-chlorid.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy párisi tudós házaspár, Curie és lengyel származású neje fedezték fel 1898-ban: az uranin nevű fémből állították elő, melyet uránszurokércznek is neveznek.
A rádium azok közé az anyagok közé tartozik, melyeknek megvan az a tulajdonsága, hogy sugarakat tudnak a térbe bocsátani.
Első sorban azt a tapasztalatot tették, hogy a rádiumban megvan az a képesség, hogy állandóan hőt tud fejleszteni.
Crookes kísérleteivel megmutatta, mily sajátszerű és eddig meg sem álmodott hatást fejt ki a rádium az anyagokra. Először tökéletes sötétségben parányi kis darab rádiumot tett egy érzékeny lemezre s a fém fényét 24 óráig engedte ez utóbbira hatni. Az eredmény egy fénykép lett az érzékeny lemezen; e fényképen a fekete szurokércz a belőle kisugárzó sugarak miatt fehérnek látszott.
A legérdekesebb kísérletet azonban egy készülékkel csinálta, melyet sphintariskopnak nevezett el. Egy rövid sárgaréz cső egyik végére czink-sulfidból készült ernyőt erősített s a csőbe parányi kis darab rádiumot tett. A cső másik végére üveglencsét alkalmazott. Ha sötétben a lencsén át belenéz az ember a csőbe, sajátszerű látványban van része: a sugarak annak rendje és módja szerint bombázzák (ez Crookes saját kifejezése) a cső falait.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. julius 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rádium
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1459x1347 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna