D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_28_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Péter szerb király lakóháza, Genfben
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Péter szerb király lakóháza, Genfben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 26. sz. (1903. június 28. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építőanyagok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Péter (Szerbia: király), I. (1844-1921)
V I A F I d : 8199953
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lakóhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Genf
G e o N a m e s I d : 2660646
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Péter szerb király lakóháza, Genfben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : I. Péter (Belgrád, 1844. június 29. - Belgrád, 1921. augusztus 16.), Petar I Karađorđević, Szerbia királya, 1918-tól a Szerbek, Horvátok és Szlovének királya. A Karagyorgyevics-ház tagja.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karagyorgyevics Péter, kinek alakja a belgrádi gyászos eseményekkel egyszerre előtérbe került, 1844-ben született, atyja fejedelemsége idején. Belgrádban. Atyja elüzetése Genfben érte, a hol akkor tanulmányait folytatta. Ott maradt 1861-ig, azután a saint-cyri franczia katonai iskolába lépett, melyet 1864-ben hagyott el mint franczia tiszt. 1866-ban a vezérkari iskolát is elvégezte s e mellett politikai tanulmányokkal foglalkozott. Nevelője évek során magyar ember volt: a tudós Podhorszky Lajos, a politikai tudományokban pedig Irányi Dániel oktatta, a ki akkor, mint emigráns Parisban élt. Péter herczeg 1866 es 1867-ben több hónapot Budapesten töltött szüleinél. Innen Francziaországba tért vissza, hol 1870-ben részt vett a németek elleni háborúban, mint az idegen légió tisztje. 1871-ben pedig vezérkari tiszt lett s vitézségével kitüntette magát. 1875-ben, mikor a bosnyák fölkelés megkezdődött, fölkelő csapatot szervezett s ennek élére állva küzdött a török ellen. Később 1876-ban felajánlotta Milán fejedelemnek családjaik kibékülését, de levelére választ se kapott. A hetvenes évek végén váltakozva Bécsben, Parisban és a Rivierán élt, azután Czetinjébe költözött. 1883-ban nőül vévén a montenegrói fejedelem leányát, Zorkát. Neje 1890-ben meghalt s Péter herczeg ekkor Genfbe ment lakni, a hol tanulmányainak és gyermekei nevelésének élt. Három gyermeke van ; a 20 éves Heléna, a 16 éves György és a 14 éves Sándor.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. június 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karagyorgyevics Péter herczeg : Legujabb fényképek után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1363x989 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna