D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_38_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherczeg mint dandárparancsnok táborkarával, Velenczében
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg mint dandárparancsnok táborkarával, Velenczében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az övenes évekből való fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az alcsúthi kastélyban levő eredetiek után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 9. sz. (1903. márczius 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : honvédség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Velence (Olaszország)
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József főherczeg mint dandárparancsnok táborkarával, Velenczében
Az ötvenes évekből való fénykép után
Az alcsúthi kastélyban levő eredetiek után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai József Károly Lajos (József Károly Lajos főherceg vagy (ifjabb) József főherceg, németül: Erzherzog Joseph Karl Ludwig von Österreich; Pozsony, 1833. március 2. - Fiume, 1905. június 13.) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, lovassági tábornok, 1869-től haláláig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági, majd tiszteleti tagja.
1845-ben hadapródként lépett a császári hadsereg 12. (Nádor) huszárezredébe, amelynek a mindenkori nádor volt az ezredtulajdonosa. 1853-tól a 3. dragonyos ezred őrnagya volt (ezidőben Kecskeméten és Kiskunfélegyháza környékén időzött az ezred), majd rövid időre elhagyta a lovasságot és a 60. (Wasa) gyalogezredben szolgált. 1855-től a 8. dragonyos ezred ezredese és a 37. gyalogezred ezredtulajdonosa lett, mely nevét is felvette. 1859-ben vezérőrnaggyá léptették elő. 1866-ban az osztrák IV. hadtest kötelékében részt vett a porosz-osztrák háború számos csatájában. Schweinschádelnél és königgrätznél a többség­ben levő ellenség támadásainak különösen ki volt téve. A július 3-án József főher­ceg csapatai élén állva, sokáig feltartóz­tatta a porosz testőrség előrenyomulását. Közben négy lovat lőttek ki alóla; mikor pedig a hadtest parancsnoka, gróf Festetics Tasziló (1813-1883) altábornagy sebet kapott és a harctérről elvitetett, József főherceg dacára annak, hogy maga is megsebesült a kezén, átvette a hadtest vezényletét. Vitézségéért még ebben az évben megkapta a Katonai Érdemkeresztet. A königgrätzi csata után átvette a IV. hadtest parancsnokságát és altábornaggyá, rövidesen táborszernaggyá léptették elő és a Linzben állomásozó gyaloghadosztály élére állították. 1868. december 5-én megbízást kapott a Magyar Királyi Honvédség megszervezésére, melynek haláláig főparancsnoka lett. A honvédség megszervezésében és a kiképzés tökéletesítésében szerzett érdemeiért 1874-ben I. Ferenc József királytól megkapta a Szent István-rend nagykeresztjét, majd rövidesen lovassági tábornokká léptették elő.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller Károly: József főherczeg honvédtisztjei közt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherczeg mint honvédségi főparancsnok : A hetvenes évekből való fénykép után. Az alcsúthi kastélyban levő eredetiek után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1282x969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna