D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Humbertné, Humbert Éva és Daurignac Mária elfogatásuk után a madridi női fogházban
B e s o r o l á s i   c í m : Humbertné, Humbert Éva és Daurignac Mária elfogatásuk után a madridi női fogházban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 2. sz. (1903. január 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Bűnözés általában
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Gazdasági bűnözés
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Humbert, Thérése (1856-1918)
V I A F I d : 75653464
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : csalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vagyon elleni bűncselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági csalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Madrid
G e o N a m e s I d : 3117735
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1903
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Humbertné, Humbert Éva és Daurignac Mária elfogatásuk után a madridi női fogházban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A világraszóló csalás, melyet a Humbert-család tizenhét évig űzött Francziaországban, úgy látszik, ismét a feltünő politikai pöröket szaporítja. Ilyenekben pedig Francziaország már hosszu idő óta bővelkedik, hogy csak a kínos Dreyfus pört említsük.
A Humberték csalásából ott kezdik kivonni a politikai okokat, hogy százmilliós örökség meséjét terjesztő Daurignac Terézt, Humbert akkori igazságügyminiszter (azóta meghalt) fia, Humbert Frederic vette feleségül. E házasságból és a csalás valószínű látszatából, furfangosan kigondolt pöréből oly körülmények fejlődtek, hogy Humberték előkelő összeköttetésbe jutottak a legelső politikusokkal, bírákkal és pazar háztartásuk vendégei közé tartoztak a közélet első emberei. Mindezt most politikai czélokra akarják kihasználni a meginduló pörben.
A franczia kormány Humbertné fitestvérének, Daurignac Románnak kiadatását gyilkosság miatt is kéri. Daurignacot gyanusítják ugyanis Shotsmann lillei bankár meggyilkolásával, a kit ezelőtt egy évvel a vasuton gyilkoltak meg.
Humberték ugyanis hét millió kölcsönt kértek a Shotsmann milliomos családtól. A család egyik tagja ellenezte a kölcsönt s nemsokára egy vasúti kocsiban halva találták. Humberték ezután csakugyan megkapták a kért hét millió frankot.
A Humberték által becsapott bankárok 400,000 frankot, a kormány pedig 25,000 frankot tűzött ki Humberték elfogatására. A 425,000 frankot Caro madridi rendőrfelügyelő és három rendőrközege követelik, mert nekik tünt föl Madridban a rejtélyes család.
Az elfogatás csakugyan Caro intézkedéseire történt. A névtelen levél írója azóta jelentkezett személyesen a rendőrségnél a jutalomért. A Humbert családot deczember 27-ikén este indították utnak Madridból s 28-ikán érkeztek Henday franczia határszéli városba. Itt az állomáson a nagy számban összegyült kiváncsiak a Humbertékat szálllító vonatot ugy érkezéskor, mint induláskor hangos fütyüléssel fogadták.
Párisba 29-ikén érkeztek. A pályaudvaron nagy számu rendőrség várta a vonatot. Azt a kocsit, a melyben Humbertékat hozták, gyorsan lekapcsolták.
A foglyokat a ujságírók és a kiváncsiak hosszu során keresztül kellett kivezetni. A Concierge fogház felé vezető uton kevés ember várta a foglyokat vivő kocsikat, melyek kilencz óra tájban érkeztek oda. Humbertné leánya, Éva nem került fogházba és Párisba érkezése után szabadon bocsátották. Daurignac Román ugy nyilatkozott, hogy az ő sogora és huga ártatlanok és az egész szélhámosság szerzőjéül Humbert Terézt mondja.
Humbertné leányát, Évát, nagyanyjának, az egykori igazságügyminiszter özvegyének közbenjárására deczember 29- ikén csakugyan szabadon bocsátották s átadták nagyanyjának.
(Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/1903-aprilis/bulvar/a-humbert-csalad-elfogatasa)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Humbert-család elfogatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1699x1180 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna