D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_792_pix_oldal_54_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatói
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Nemzeti Múzeum igazgatói
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szalay Imre (1894 óta)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1848-1909
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 47. sz. (1902. november 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : muzeológus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szalay Imre (1846-1917)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatói
Szalay Imre (1894 óta)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szalay Imre (kéméndi) miniszteri tanácsos, a M. N. Múzeum igazgatója, Sz. Ágoston kir. táblai tanácselnök és Türck Karolina fia, szül. 1846. nov. 8. Bécsben; középiskolai tanulmányait 1856-60. a szent Benedek-rendiek győri algymnasiumában, a felsőbb osztályokat 1860-64. a rend soproni főgymnasiumában, a jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Jogtörténelmi államvizsgáról 1866. júl. 18., a birósági államvizsgáról 1868. júl. 1. szerzett oklevelet Pesten. Közügyvédi oklevele 1870. júl. 25., váltóügyvédi 1870. nov. 7. kelt szintén Pesten. 1868. okt. 8-tól 1869. máj. 7-ig Soltész Albert ügyvédnél, 1870. máj. 30-ig Lechner Gyula ügyvédi irodájában mint ügyvédjelölt működött. 1868. okt. 5. a kir. ítélő táblánál joggyakornok, 1869. jún. 9. a vallás- és közoktatási m. kir. miniszteriumban segédfogalmazó, 1871. jan. 28. fogalmazó, 1876. júl. 25. titkár, 1880. jún. 24. osztálytanácsos, 1891. máj. 28. miniszteri tanácsos lett. 1894. decz. 26. a M. N. Múzeum igazgatójának neveztetett ki. 1882. máj. 1-től mint a technologiai iparmúzeumot szervező bizottság elnöke ezt az intézetet szervezte. 1885. márcz. 20-tól az országos kiállítási bizottság miniszteri képviselője volt. 1887. márcz. 24. megválasztatott a m. földhitelintézet felügyelő-bizottságának tagjává. 1889. decz. 16. óta a m. tudom. Akadémia archaeol. bizottságának segédtagja. 1894. okt. 18. a kereskedelmi miniszter által az 1896. ezredévi országos kiállítás történeti főcsoportjának igazgatójává neveztetett ki. 1896. okt. 10. a Lipót-rend lovagkeresztjével tűntették ki; 1897. ápr. a portugalli Villa Vicosa-rend csillagos középkeresztjét, 1897. jún. a sziámi fehér elefánt-rend középkeresztjét, 1902. nov. 19. a M. N. Múzeum száz éves jubileumakor a Szent István-rend kis keresztjét kapta. 1897. decz. 17. a múzeumok és könyvtárak helyettes országos felügyelőjévé, 1898. okt. 21. a párisi világkiállítás történeti-csoport végrehajtó bizottságának elnökévé neveztetett ki (ez alkalomból 1901. júl. 21. a franczia becsület-rend tiszti keresztjét kapta). 1898 óta a M. Néprajzi Társaság elnöke. Az Erzsébet királyné Emlékmúzeumnak, mely a budapesti királyi várpalotában 1908 jan. 15. nyilt meg, berendezése és fölállítása szintén az ő érdeme. Nyelvismerete: magyar, német, franczia, angol, latin és olasz. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Igazgató-változás a Magyar Nemzeti Múzeumban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: Szalay Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 644x907 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna