D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_792_pix_oldal_29_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az amerikai magyaroknak küldött zászló
B e s o r o l á s i   c í m : Amerikai magyaroknak küldött zászló
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tervezte Nagy Lázár
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Lázár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1923
V I A F I d : 154675991
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 44. sz. (1902. november 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar külpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : amerikai magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerikai Egyesült Államok
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az amerikai magyaroknak küldött zászló
Tervezte Nagy Lázár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A zászlót, mely a középkori banderiális lobogók mintájára készült, Nagy Lázár festőművész tervezte s a rajta levő czímert és képeket is ő festette. A szövet hegyes sallangokban végződik, melyek végein aranybojtok csüngenek. A nyél gömbön ülő turulmadárban végződik, mely csőiében kardot tart. A gömböt több történelmi nevezetességű helyről vett hazai földdel töltötték meg: Pusztaszerről, Szigetvárról, Rákosról, stb. s a föld üveggel födött nyilasokon át látható.
A nemzetiszínű selyem alapon a diszítések, valamint feliratok arany- és ezüsthimzéssel készültek. Az egyik oldalon a magyar czímer, a másikon Fiume látképével a háttérben Hungária alakja van, mely a tengerparton ülve úgy van ábrázolva, mintha a hazából tengerentúlra szakadt fiait hívná vissza. Körülte ez van irva : "Az amerikai magyaroknak az Országos Nemzeti Szövetség. 1902."
A zászló szélessége 125, hoszsza pedig 185 centiméter. A turult ifj. Vastagh György mintája után Steiner A. Ferencz készítette ezüstből. Igen szép a szironyos hímzéssel díszített zászlószíj és tartója, mely a Hajdu-Szoboszlón őrzött Bocskai zászló fölszerelésének mintájára készült.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. november 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi : Bucsuzás az amerikai magyaroknak küldött zászlótól Budapesten, a Keleti pályaudvar előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1669x1177 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna