D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_792_pix_oldal_20_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : "A természet mint építőmester" czímű közleményhez
B e s o r o l á s i   c í m : Természet mint építőmester" czímű közleményhez
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 43. sz. (1902. október 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Genetika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : testalkat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arányosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "A természet mint építőmester" czímű közleményhez.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A rendes testalkatú ember egész teste 7 és 1/2-szer olyan magas, mint a mekkora a feje. A férfi 6 és 3/4-szer, a nő 6 és 1/4-szer akkora mint a lába. Minden arányos testű ember olyan hosszú, mint a mekkora távolság van az ujjai közt, ha a két karját kiterjeszti. A láb ugyanakkora, mint az alsó kar, a könyöktől a kézcsuklóig. A kéz olyan hosszú, mint az arcz, a mutató ujj pedig épen félakkora a mutató ujj két felső íze az orral egyenlő, az alsó íz fele a két elsőnek. Meg lehet figyelni, hogy a hosszú ujjú embereknek rendszerint hosszú az orruk is.
A kéz nagysága magában véve változik a népfajok szerint. Legkisebb és legkeskenyebb kezük,úgy mondják, a czigányoknak van, utánuk következnek az európai népek, a négereknek már nagyobb a kezük, a legnagyobb azonban a sárga népfajoké.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. október 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Emberi arányok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1747x2858 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna