D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_680_pix_oldal_48_kep_0001i.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Vörösmarty-szobor pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Vörösmarty-szobor pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ifj. Vastagh György pályaterve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1946
V I A F I d : 75740844
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 40. sz. (1902. október 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vastagh György, ifj. (1868-1946)
V I A F I d : 75740844
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Vörösmarty-szobor pályatervei
Ifj. Vastagh György pályaterve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ifj. Vastagh György vázlatán magas oszlop tetején babérkoszorút tartó Géniusz látható szárnyas Pegazuson. Az oszlop aljában ül Vörösmarty, könyvvel a kezében. A négyszögletű oszlop többi három oldalán allegorikus alakokat helyezett el a művész. A két szélső oldalon a "Szózat" eme sorait illusztrálják az alakok: "Még jönni fog, megjönni kell, egy jobb kor" ... Az egyik csoport az elesett honvéd, a ki mellett az idő szárnyas, vén alakja lebeg tova, kezében a fövényórával. A másik csoporton a szabadság géniusza, mely egy ifjú kezeiről letépte a bilincset, s a zászlót magasan lobogtatva lelkesít. Az oszlop hátsó részén két kis amorett, a mint koszorút emelnek. Az oszlop felső részét a párkány alatt mind a négy oldalon domborművek fogják körül s ezeken a költészet különböző fajait jelképező csoportozatok: a szerelmi lyra, a bordal, a hősköltemény és a tragédia.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. október 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kallós Ede, Márkus Géza: A Vörösmarty-szobor pályatervei : Kallós Ede és Márkus Géza pályaterve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margó Ede, Scheer Izidor: A Vörösmarty-szobor pályatervei : Margó Ede és Scheer Izidor pályaterve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth István, Pogány Móricz: A Vörösmarty-szobor pályatervei : Tóth István és Pogány Móricz pályaterve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 792x1069 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna