D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_680_pix_oldal_36_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth századik születésnapjának ünnepe Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth századik születésnapjának ünnepe Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Czegléden, szeptember 18-án
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 39. sz. (1902. szeptember 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Cegléd
G e o N a m e s I d : 3054543
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902. szeptember 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth századik születésnapjának ünnepe Budapesten
Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Czegléden, szeptember 18-án
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Czegléden Kossuth Lajos halála napján fogant meg az eszme, hogy azon a téren, a hol egykor Kossuth lángszava megteremtette a néphadsereget, emlék álljon. A szoborra hirdetett két rendbeli pályázat művészi küzdelméből Horvai János fiatal szobrászművész került ki diadalmasan. A szobor alapeszméje a néphadsereget megteremtő Kossuth, kinek lelkesítő szónoklatai folytán a nép ezerszámra küldte fiait a csatamezőre. Kossuthnak a czeglédi piaczon tartott beszédét örökíti meg Horvai szobra. Arczán nemes hevület dereng, szeme lelkesítőleg int arra a merre jobb keze mutat: előre! Balját szivére szorítja. A szónoklat hevében a prémes mente hátravetődik és a szónok alakját szabadon tárja ki. Lent a talapzaton indul is már a néphadsereg katonája: a honvéd. Elszántan tartja bal kezében a zászlót, míg jobbját öreg apja szorítja áldó szeretettel. A honvéd alakja a harczkészséget, az öregé a szülő nemes áldozatát, az egész csoport a néphadsereg születését megkapó erővel fejezi ki. A szobor talapzata három méter magas, a főalak közel három méter.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. szeptember 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keglovich Emil: Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Szegeden, szeptember 19-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x917 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna