D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_680_pix_oldal_08_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Dzierzon a temesvári méhészeti vándorgyűlés tagjai körében
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Dzierzon a temesvári méhészeti vándorgyűlés tagjai körében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 36. sz. (1902. szeptember 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : megnyitó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : méhészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dzierzon, Johann (1811-1906)
V I A F I d : 18019820
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Temesvár
G e o N a m e s I d : 665087
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Dzierzon a temesvári méhészeti vándorgyűlés tagjai körében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dzierzon
(ejtsd: dzjerson) János, nemes méhész, szül. Lowkowitzban (porosz-Szilézia) 1811 jan. 16-án. Boroszlóban teológiai tanulmányait befejezte, 1834. Schalkowitzi káplán és egy év mulva Brieg melletti Karlsmarktban katolikus plébános lett, hol terjedelmes, 360 kasból álló méhtelepet állított föl. 1869. nyugalomba vonult és 1884-ben szülőhelyére ment, unokaöccsével szövetkezve egész odaadással a méhészetnek élt. D. a méhészet terén mint buzgó apostol és azáltal vívott ki magának maradandó nevet, hogy a nevéről elnevezett okszerü kaptárt szerkesztve, uj irányt adott a méhészetnek. Ugyancsak D. fedezte fel a méhek partenogenezisét, hogy t. i. a méhkirálynő meg nem termékenyítve is petéket rakhat, s egyáltalában nagy mértékben előmozdította a méhészetet ugy elméleti, valamint gyakorlati irányban. D. az olasz méhfajta elterjesztése mellett buzgólkodott. Néhány, több kiadást ért művet irt a méhészetről, melyekre számos magy. méhészeti munka is támaszkodik. Legfőbb munkái: Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes (Berlin 1848) és Rationelle Bienenzucht (Brieg. 1861. 2. kiad. 1878). D. nagyszámu rendjelt és kitüntetést kapott és neve a legszélesebb körben ismeretes.
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/dzierzon.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A gödöllői méhészgazdaság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A békésmegyei okszerü méhész-egylet minta-telepe és pavillonja Békés-Gyulán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak József: Darányi miniszter a temesvári méhészeti kiállítás megnyitásán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 687x879 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna