D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_42_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből
B e s o r o l á s i   c í m : Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pongrácz István tábornok (1821-1900)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 28. sz. (1902. julius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pongrácz István (1821-1900)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hont vármegye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből
Pongrácz István tábornok (1821-1900)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szentmiklósi és óvári Pongrácz István (Felsőtúr, 1821. augusztus 12. - Esztergom, 1900. augusztus 7.) császári és királyi kamarás, Nagysándor József táborkari főnöke, császári és királyi tábornok.
Atyját korán elvesztette (1832.), így nagybátyja Pongrácz János alezredes pártfogásába került, aki a nagyszombati katonai neveldébe adta be, majd 1836-ban a tullni utászok intézetében folytatta tanulmányait, melynek bevégeztével a Galíciában állomásozó 8. (Coburg) huszárezredben lett hadapród. 1843-ban hadnagy és csakhamar főhadnagy lett.
1848-ban, amikor a magyar alkotmány életbelépett, mint századost a honvéd táborkarhoz nevezték ki. Jelen volt a bányavárosok téli hadjáratában, úgyszintén a kápolnai, mezőkövesdi csatában. A tavaszi hadjárat alkalmával részt vett a hatvani ütközetben, ahol csaknem életét vesztette. A csata után őrnaggyá nevezték ki. Győr bevétele után Komáromba rendelték a fővezérséghez, hogy Nagysándor tábornok mellett, mint táborkari főnök működjék. A Vág melletti csaták után a sereggel levonult és 1849. augusztus 2-án Debrecennél az orosz csapatok ellen harcolt. Görgey Nagysándor hadtestét Temes megyébe küldte, ahol Pongrácz, mint alezredes a Vinga előtti utolsó csatában is részt vett. A világosi fegyverletétel után Pongrácz Istvánt is az aradi várba hurcolták, halálra s kegyelem után tíz évi várfogságra ítélték. Három évi fogsága után kapott kegyelmet, majd hazatért szülőföldjére, ahol 1869-ig katonai tudományokkal és kertészettel foglalkozott. Pákozdy Rózát 1857-ben vette el feleségül. A megyében alakult 1848-49. honvédegylet elnökének választotta.
A magyar királyi honvédség visszaállításakor 1869-ben őrnaggyá nevezték ki, és a pozsonyi zászlóalj parancsnokságát vette át, 1871-ben pedig alezredesi ranggal az ipolysági féldandár parancsnokságát bízták rá. Ugyanezen évben nyerte el a kamarási rangot. Ipolyságról Nagyváradra helyezték át, mint ezredes dandárparancsnokot, ahol 1877-ig maradt. Innét Lugosra, majd Radványra került. 1879-es nyugalombavonulásakor megkapta a tábornoki rangot. Ezután Pesten, Felsőtúron lakott, végül Esztergomba költözött, ahol emlékiratain dolgozott. 1900. augusztus 7-én halt meg szívszélhüdésben.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pongrácz István (honvédtiszt)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 601x966 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna