D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_42_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből
B e s o r o l á s i   c í m : Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fehér Ipoly pannonhalmi főapát
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 28. sz. (1902. julius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fehér Ipoly (1842-1909)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bencések
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pannonhalmi Bencés Főapátság
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : főapát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hont vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fehér Ipoly Kálmán (Ipolyvisk, 1842. április 11. - Pannonhalma, 1909. október 27.) bencés szerzetes, tanár, pannonhalmi főapát, természettudományi író, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja (1896).
Komáromban járt gimnáziumba, majd annak elvégzése után 1858-ban - Lipót néven - belépett a bencés rendbe. 1865-ben szentelték áldozópappá, 1864 és 1874 között a magyar történelem tanára a pannonhalmi főapátsági líceumban, majd 1874 és 1882 között az esztergomi főgimnázium igazgatója, majd 1882 és 1892 között a szegedi tankerület főigazgatója. 1885-ben miniszteri megbízásból nagyobb tanulmányutat tett Bajorországban, 1889-ben Szerbiában és Bulgáriában. 1892-től haláláig pannonhalmi főapát volt. 1893-tól az Országos Közoktatási Tanács másodelnöke. Megíratta és kiadta a bencés rend történetét.
Matematika-, fizika-, kémiatankönyveket írt, továbbá számos tanulmányt a középiskolák szervezeti és tantervi problémáiról, a tanügyigazgatás reformjáról. Az 1870-es évek elejétől évtizedeken át használták középiskolai kísérleti fizikai és kémiai tankönyveit. Főigazgatóként pedagógiai és oktatásszervezeti, győri vonatkozású értekezéseket publikált. 1874-ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók győri nagygyűlésére szerkesztésében jelent meg a Győr megye és város egyetemes leírása című monográfia, melyben több tanulmánya szerepel. Egyes tanulmányait a nagy rendtörténet fontos előzményének és előtanulmányának tekinti a rendi felfogás.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fehér Ipoly Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 682x987 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna