D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_08_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A sziámi trónörökös és kisérete a bécsi Burg Radetzky-termében
B e s o r o l á s i   c í m : Sziámi trónörökös és kisérete a bécsi Burg Radetzky-termében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Scolik
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 18. sz. (1902. május 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ráma (Sziám: király), VI. (1881-1925)
V I A F I d : 18601114
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A sziámi trónörökös és kisérete a bécsi Burg Radetzky-termében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vadzsiravudh (VI. Ráma)
más írásmóddal VAJIRAVUDH, más néven PHRAMONGKUTKLAO vagy VI. RÁMA (szül. 1881. jan. 1. Bangkok, Sziám [ma Thaiföld] - megh. 1925. nov. 26. Bangkok), 1910-től 1925-ig Sziám királya haladó reformjairól és termékeny írói munkásságáról nevezetes.
Az Oxfordi Egyetemen történettudományt és jogot tanult, Sandhurstben katonai kiképzést kapott, majd rövid ideig a brit hadseregben szolgált. Miután 1895-ben trónörökössé lépett elő, 1903-ban hazatért Sziámba, és 1910-ben követte apját, Chulalongkornt (Csulalongkorn) a trónon. Több társadalmi reformot is kezdeményezett, például törvényen kívül helyezte a többnejűséget, bevezette a Gergely-naptárt, és törvényben kötelezte alattvalóit, hogy legyen vezetéknevük.
1917-ben megalapította Sziám első egyetemét, a Chulalongkorn Egyetemet, 1921-ben pedig bevezette az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatást. A játéktermek és ópiumbarlangok bezárására tett kísérletei azonban széles körű ellenállást váltottak ki.
Hosszú külföldi tanulmányai alatt elszakadt népének mindennapi életétől mi több, a brit hagyományok fenntartás nélküli csodálata olyan értelmetlen lépésekre vezette, mint a "Vad Tigris" királyi hadtest létrehozása. A félkatonai alakulat a király közvetlen parancsnoksága alatt, a reguláris hadseregtől elkülönülten működött. A hadtesten belüli elégedetlenség és a Sziám lassú politikai fejlődése miatt érzett fiatalos türelmetlenség nyomán a hadsereg és a flotta fiatal tisztjei 1912-ben sikertelen puccsot kíséreltek meg ellene. A király nemcsak a konzervatívokat ábrándította ki és idegenítette el, akik szerint reformjaival és botrányos magánéletével aláásta a hagyományos társadalmi rendet, hanem a liberálisokat is, akiket felháborított, hogy elutasította az alkotmányozás gondolatát, és makacsul ragaszkodott az abszolút monarchiához.
Külpolitikai téren ugyanakkor komoly sikereket ért el. 1917-ben az antant oldalán belépett az I. világháborúba, majd csatlakozott a Népszövetséghez. Végül elérte, hogy újratárgyalják az egyenlőtlen szerződéseket, és a nyugatiak lemondjanak a Sziámban élvezett előjogaikról.
Magánéletében termékeny író és fordító volt hazája irodalmában meghonosította a nyugati műfajokat, elsősorban a dialóguson alapuló drámát. Több tucat álnevet használva mintegy 50 önálló színdarabot írt, több mint 100 angol és francia művet ültetett át, és számos Shakespeare-művet fordított le.
(Forrás: http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/rama.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csulalongkorn sziámi király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: A sziámi trónörökös az új országház előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1107x964 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna