D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az "Árpád" hajó első afrikai útjából
B e s o r o l á s i   c í m : Árpád hajó első afrikai útjából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az Adria társaság "Árpád" hajója
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 18. sz. (1902. május 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizi jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az "Árpád" hajó első afrikai útjából
Az Adria társaság "Árpád" hajója
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vasból vert, erős szerkezetű, 720 tonna = 7200 mázsa teherre számított gőzös, mindamellett szép formájú. A biztosságot illetőleg a legújabb rendszer szerint van építve. A hajó belseje négy, egymástól teljesen elszigetelhető részre van osztva, úgy, hogy ha veszély esetén az egyik rész léket kap is s megtelik vízzel, a többi rész vízmentes marad s föntartja a hajót, míg valamely kikötőbe menekülhet, vagy segély érkezik. Sőt a hajófenék is kettős s ha netán valamely zátonyon betörne az alsó hajófenék, - a belső még megvédené a gőzöst a gyors elsülyedéstől. Van ezenkívül a mentésre négy nagy mentőcsónak s minden utas ágyában, a fejvánkos alatt egy a derékra kapcsolható parafa mentőkészülék, mely fentart egy embert a vízszínen. Szóval, az életbiztosságra minden szükségesintézkedés meg van téve.
A parancsnoki híd alatt, középen van a hajószalon modern csínnal, nagy tükrökkel, márványkandallóval, díszes csillárokkal és pálmacsoportozattal ékesítve. Itt szolgálják fel a reggelit nyolcz órakor, az ebédet déli 12 órakor s a vacsorát esti 1/2 7 órakor. E teremből négy folyosó vezet az utasok fülkéibe, melyek igen ízléses berendezésűek. Kényelemről nemcsak a hajóaljban, de fönn a födélzetén is bőven van gondoskodva. A 42 napi ut oda s vissza az I-ső osztályban, teljes ellátással, 640 koronába kerül. Második osztály nincs. A harmadik osztályt a födélzetén, csak munkások, szegény kivándorlók veszik igénybe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. május 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az "Árpád" csatahajó teljes fölszerelése után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 823x605 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna