D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_oldal_24_kep_0001d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A délafrikai béketárgyalások szereplői
B e s o r o l á s i   c í m : Délafrikai béketárgyalások szereplői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Steyn
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 15. sz. (1902. április 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Steyn, Martinus Theunis (1857-1916)
V I A F I d : 18585682
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A délafrikai béketárgyalások szereplői
Steyn
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Steyn oránjei elnök a legmozgékonyabb emberek egyike, fáradhatatlansága, erélyessége, valamint angolgyűlölete még a boerok közt is szinte páratlan. Nemcsak az elnöki teendőket végzi igen ügyesen, még a legnehezebb körülmények közt is, hanem folyvást egyik vagy másik csapatnál van s személyesen részt vesz az ütközetekben. És ezért rendkívül népszerű a boerok közt s ha Schalk-Burgerrel a békére nézve nem egyezik meg, bizonyosra lehet venni, hogy a boerok nagy része inkább őt fogja követni s tovább harczol. Érdekes Steynről megemlíteni, hogy a háború elején legmeghittebb tanácsadója egy magyar katonatiszt volt, a ki Cronje elfogatásáig a boerok soraiban harczolt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. április 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Martinus Theunis Steyn (vagy Marthinus) (Oranje Szabadállam, 1857. október 2. - Bloemfontein, 1916. november 28.) búr politikus, államférfi, ügyvéd és katonai vezető. Katonai szolgálatán kívül Oranje Szabad Állam 6. és egyben utolsó elnöke is volt. Megbízatása szerint 1896-tól 1902-ig vezette Oranjé-t.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Reitz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Schalk-Burger
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Meyer Lukács
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 571x823 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna