D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_oldal_24_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A délafrikai béketárgyalások szereplői
B e s o r o l á s i   c í m : Délafrikai béketárgyalások szereplői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Schalk-Burger
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 15. sz. (1902. április 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Burger, Schalk Willem (1852-1918)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búrok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A délafrikai béketárgyalások szereplői
Schalk-Burger
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schalk-Burger, a ki most Transzvál helyettes elnöke, a háború kitörése előtt ellenzője volt Krüger politikájának. A Jameson-féle betörés után tagja lett annak a bizottságnak, mely az uitländerek követeléseit volt hivatva megvizsgálni. E minőségében a reformok mellett harczolt, s kész volt több fontos engedmény megadására. E miatt heves ellenkezésbe is került Krügerrel, a ki azon párt élén állott, mely határozottan elutasította az uitlánderek (bevándorolt idegen települők) kívánságait, úgy gondolkozván, hogy a nagyobbára angol nemzetiségű uitlánderek politikai megerősödése végre is csak az angol állameszme javára hajtja a malmot s a boer államok függetlenségét veszélyezteti. Hogy Schalk-Burger már korábban is mily tekintélylyel bírt polgártársai közt, bizonyítja az is, hogy 1808-ban jelölt volt Krügerrel és Jouberttel szemben az elnökválasztásnál, de kisebbségben maradt. A háború kitörése után félretett minden ellenzékieskedést s fegyvert fogott. Joubert táborában az alvezérek egyike volt s hasonló minőségben küzdött Botha alatt Spionskopnál. Nagy hadi sikerekkel nem igen dicsekedhetett, mert - ámbár személyes bátorsága ellen kifogás nem lehetett, - seregében nem bírt fegyelmet tartani, miért aztán elhagyta a tábort s mióta Krüger Európába jött, ezt helyettesíti nagy buzgósággal az elnöki székben. Tekintélye a boerok közt igen nagy és szelíd, emberséges voltáért az angolok is különösen becsülik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. április 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schalk Willem Burger (Transvaal, Lydenburg 1852. szeptember 6. - Goedgedacht, 1918. december 5.) búr politikus, ügyvéd, katonai vezető és államférfi volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Reitz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Lukács Meyer
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A délafrikai béketárgyalások szereplői: Steyn
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 406x824 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna