D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_oldal_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Győry Elek
B e s o r o l á s i   c í m : Győry Elek
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balázs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 7. sz. (1902. február 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Győry Elek (1841-1902)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : takarékpénztár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Győry Elek
Balázs fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Győry Elek, jogi doktor, ügyvéd és országgyűlési képviselő, szül. 1841. máj. 1. Győrött iparos szülőktől szülővárosában végezte a gymnasiumot 1859-ben a pesti egyetemre jött jogot tanulni 1865-ben ügyvédi vizsgát tett és 1866-ban Pesten ügyvédi irodát nyitott. 1868ban választmányi tagja lett az ügyvédkörnek, 1870-ben a jogászgyűlésnek. 1873-ban az igazságügyminiszter a magánjogi törvénykönyv általános részének kidolgozásával bízta meg. Ez időtől kezdve több hasonló természetű megbizatásnak tett eleget. 1875-től 1890-ig az ügyvédi kamara ügyésze s 1893 óta elnöke. 1881-ben az orosházai kerület, 1884-ben a szoboszlói kerület választotta meg képviselőnek. 1887-ben itt és Komáromban nyert mandatumot és az utóbbit tartotta meg. A függetlenségi párt hive. A házban az igazságügyi és a IV. biráló bizottságba választatott be. Az 1892. képviselői választáskor Komáromban megbukott. 1889 óta a jogászgyűlés alelnökének, az állandó választmány pedig elnökének választotta. Tagja a fővárosi bizottságnak, egyetemes főjegyzője az ág. ev. egyház mindnégy kerületének és presbitere a budapesti ágost. evang. egyháznak. A pesti hazai első takarékpénztárnak 1892 óta egyik igazgatója. Húsz év óta dolgozik mint codificator, az utóbbi két évben a házasságjogról készített tervezetet. Részt vett a házassági jog tárgyában folyt értekezleteken is.
(Forrás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g07288.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Győry Elek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 764x926 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna