D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1387133467.jpg
C Í M 
F ő c í m : Margitsziget - Szent Mihály kápolna
B e s o r o l á s i   c í m : Margitsziget - Szent Mihály kápolna
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-12-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Margitsziget
G e o N a m e s I d : 10243704
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1930-31-ben állították helyre ezt a kis templomot.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A margitszigeti premontrei konvent a 13. században alapított kolostor. A pontos építési ideje nem ismert, az 1235-ös premontrei rendi listán még nem szerepelt, a század végén már mint a váradhegyfoki kolostor filiáját említik. Az épület a korábban ott állt Szent Mihály templom helyén épült fel, ami a sziget legkorábbi egyházi épülete volt, 1225-ben említette először oklevél ezt a kis falusi templomot. A konvent a Mihály arkangyal nevet viselte. Kezdetben jó anyagi helyzetű kolostor volt, mert nagy királyi adományok gazdagították, és Párdi és Pazándok falvaknál malmokat is szereztek. A margitszigeti apácakolostor létrejötte és terjeszkedése miatt csökkent a jelentősége, és gyakran pereskedtek is egymással. A legnagyobb veszteségük az volt, amikor a zárda a sziget egész területét megkapta a konvent területének kivételével. A premontreiek azon gazdasági épületei és begina-háza, amik a konventen kívül álltak, viták és a kolostori szolgálónépek közti összetűzések forrásává váltak. A konvent hanyatlása a török korban következett be, amikor 1526-ban a szerzetesek elmenekültek. A hajdani konvent falai nagyrészt a eltűntek a föld színéről, kivéve a templom délkeleti falait. A kolostor maradványait Lux Kálmán tárta fel, és a romjainak felhasználásával építette meg a premontrei kápolnát. Az ásatásokhoz a kezdőlökést egy 1914. évi szélvihar adta meg, amikor egy vén diófát csavart ki a földből, gyökerei között egy haranggal. 1923-ban rendelte el a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a terület feltárását. Az ásatások során feltárt templom eredetileg egy 8 méter széles és 12 méter hosszú hajóval épült, végében félkörös záródású, keletelt szentéllyel. A templom mellett 15. századi kápolna állt, ami a mai templom sekrestyéjét alkotja. Az ásatások a templomon belül egy korábbi periódust is feltártak, és a konvent épületének egy részét is a felszínre hozták. Az épület körül több, iszapba süllyedt csontvázra - talán a tatárjárás idején elesett vitézek holtteste - leltek, a belső térben pedig egy nagyobb sírkőlap került elő, melyen "Hic iacet Valentinus" - itt nyugszik Bálint felirat olvasható. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : fotoman: Szent Mihály templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer