D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gutenberg_album_24.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gutenberg fasajtója
B e s o r o l á s i   c í m : Gutenberg fasajtója
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-06-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Gutenberg Album
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Gutenberg album : nagymesterük Gutenberg János születésének ... ötszázados évfordulója alkalmából kiadják a budapesti nyomdászok és betűöntők
S z e r z ő : [szerk.] Novitzky N. László
M e g j e l e n é s : 1900
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdaipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könnyűipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdai előkészítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnikai berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Mainz
G e o N a m e s I d : 2874225
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gutenberg fasajtója. 1856-ban Mainzban, a Hof zum Jungen nevü ház pinczéjében talált töredékekből összeállitva. A drezdai bibliográfiái muzeum tulajdona
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A halhatatlan emlékü Mester az istenáldotta zsenik minden Golgotáját végig szenvedte. A pátriczius családból származó és jó módban nevelkedett gyermek ifju korában anyagi gondoktól gyötörve és irigy ellenségektől körülvéve találja fel a világot átalakitó könyvnyomtatást. Először a szétszedhető és összerakható, tehát többször használható mozgó betüket csinálja meg, azután megkonstruálja a fasajtót, majd elkésziti a nyomtatófestéket és mindazt, a mi a könyvek előállitásához szükséges. Minden tökéletlen, minden kezdetleges, olyan, mint a frissen sajtolt must, a melyre még a kiforrás, megülepedés és megtisztulás proczesszusa várakozik. Ilyen kezdetleges eszközökkel fog a Mester a gótbetüs nyomtatott biblia készitéséhez." (Forrás: http://mek.oszk.hu/12900/12995/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gutenberg Album
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1089x1172 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet