D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_672_pix_Page_48_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Santos Dumont léghajója
B e s o r o l á s i   c í m : Santos Dumont léghajója
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A léghajó útközben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A léghajó harmadik felszállása
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A léghajó a tóban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A léghajó lezuhanása a negyedik felszálláskor
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 41. sz. (1901. október 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repüléstechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Santos-Dumont, Alberto (1873-1932)
V I A F I d : 19819569
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Santos Dumont léghajója
A léghajó útközben
A léghajó harmadik felszállása
A léghajó a tóban
A léghajó lezuhanása a negyedik felszálláskor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyszer, teljes szélcsendben, sikerűlt neki megkerülni az Eiffeltornyot, és a francziák oda voltak az örömtől. Azt hitték, végre megvan a kormányozható léghajó, a világ ezt is nekik köszönheti. Maga Santos Dumont büszkén jelentette ki, hogy teljesen megoldotta a problémát és hogy igényt tart a százezer frankos díjra, a melyet Henry Deutsch tűzött ki annak, a ki léghajóval az Eiffel-tornyot háromszor megkerüli.
A nagy feladatnak Dumont több izben neki is indult, de egyetlen próbálkozása sem sikerült többé.
Mindjárt a második felszállás ez évi augusztus 3-án rosszul végződött. Egy gyönge szellő előbb a fák közé, aztán a parkban levő tóba sodorta a léghajót, miközben néhány kötél elszakadt, és a léghajó hídja, a melyen Dumont és a motor foglalt helyet, a vizbe merült. Egy gyönge szellő előbb a fák közé, aztán a parkban levő tóba sodorta a léghajót, miközben néhány kötél elszakadt, és a léghajó hídja, a melyen Dumont és a motor foglalt helyet, a vizbe merült. Csak nagy erőfeszítéssel lehetett az óriási ballont helyére visszavonszolni. A harmadik felszállásnál, aug. 8-án a léghajó kijutott a parkból és egy ideig vígan haladt a Mars-mező felé. Ott azonban ismét elkapta a szél, és átvitte a Szajnán. Hasztalan volt a vitorla-csavarnak minden erőlködése. Dumont kénytelen volt a gáz egy részét kiereszteni, és a ballont emberekkel czepeltetni haza.
A negyedik felszállás augusztus 27-én szintén jól kezdődött, de annál szomorúbb véget ért. A léghajó mintegy tizenöt méter magasra emelkedve, egyenesen az Eiffel-torony felé vette útját. De alig ért ki a parkból, a szél belekapaszkodott és ellenállhatatlan erővel nekivágta egy háromemeletes ház ereszének. Az összeütközéstől a ballon rögtön behorpadt, a gáz kitódult, a kötelek elszakadtak és az aluminiumhíd a földre zuhant. Santos Dumont csak úgy tudta életét megmenteni, hogy egy ablakpárkányba kapaszkodott, a honnan aztán néhány munkás szabadította meg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. julius 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lowe léghajója
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nadar léghajója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x742 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna