D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_37_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A honvédelmi miniszter jubileumáról
B e s o r o l á s i   c í m : Honvédelmi miniszter jubileumáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Kir. Honvédelmi Minisztérium, a Honvédség és Csendőrség tiszti és tisztviselői karának üdvözlő irata
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Budapest székesfőváros díszpolgári oklevele
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Horti
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1907
V I A F I d : 25402599
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : okirat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 34. sz. (1901. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csendőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fejérváry Géza (1833-1914)
V I A F I d : 107800312
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : honvédelmi minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oklevél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : díszpolgárság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A honvédelmi miniszter jubileumáról
A Magyar Kir. Honvédelmi Minisztérium, a Honvédség és Csendőrség tiszti és tisztviselői karának üdvözlő irata
Budapest székesfőváros díszpolgári oklevele
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A második emléktárgy az Album.
A háromezer arczképet magába foglaló arasznyi vastagságú album, százat meghaladó lapon a magy. királyi honvédelmi minisztérium tisztviselő kara, a magy. királyi honvédség és csendőrség, valamint a honvédségi tan- és egyéb intézetek tiszti karának arczképeit tartalmazza. Az album első lapján a honvédség főparancsnokának, József főherczegnek, második lapján Gromon Dezső államtitkárnak arczképe díszlik. A kötet czímlapja Horti Pál vízfestménye. Itt is régi magyar hadi jelvényekből, czímerekből, és a honvédség zászlójából telt ki a keret díszítése. Fent a solferinói csata képe látható, lent pedig a képviselőházból egy jelenet, midőn Fejérváry beszédet tart. A lap közepén olvasható az ajánlás. Az album legművészibb része a külső bekötési tábla, mely 62 centiméter hosszú és 52 centiméter széles. A lap alapját rekesz-zománczból készült cser- és babérágakból font koszorúk képezik, többi részei pedig színes kagyló alapon készített ötvösművű díszítményekkel vannak fedve, melyekbe drágakövek vannak foglalva. A lap közép terét rendkívül nagyságú lapis lazuli lap födi, melynek közepére van erősítve báró Fejérváry zománczos czímere és két oldalt aranyból ez a két évszám: 1851 és 1901. A lap négy sarkán négy zománczos czimerpajzs van régi magyar fegyvercsoportozatokkal.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A honvédelmi miniszter jubileuma : Báró Fejérváry Géza miniszter fogadja József főherczeget megérkezésekor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 949x867 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna