D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_752_pix_Page_42_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bulgáriai Roló kolostorból
B e s o r o l á s i   c í m : Bulgáriai Roló kolostorból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A kolostor
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 46. sz. (1901. november 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bulgáriai Roló kolostorból
A kolostor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A majdnem 2000 méter magasságban, regényes havasi táj közepette fekvő Rolo-kolostor úgy nagyságára, mint hírére nézve, mindjárt az Athos-hegyi kolostor után következik. A kolostor a görög-keleti vallás egyik kiváló szentjének, Szent-Ivánnak köszöni alapítását. A kolostor, mint képünk mutatja, több összefüggő zárt tagozatból álló, nagyobb részében három emeletes kaszárnyaszerű épület, melynek könnyebben hozzáférhető oldalain nem hiányoznak a lőrések sem.
Az épületek által zárt négyszög közepén emelkedik a bizanczi modorban épült templom, a melyhez a régi templomnak egy máig is épségben maradt csonka tornya simul. A kolostor falai majdnem egy méter szélesek, terméskőből valók és ablakai még a harmadik emeleten is erős vasrácsokkal vannak ellátva. A kolostorban 400-nál több szoba és terem van, mely utóbbiak mindenikében búcsújárások alkalmával több száz bucsust szállásolnak el.
A kolostor udvari részét, mint képünkön látható, minden emeletén vastag terméskőoszlopokon nyugvó boltíves folyosó veszi körűl, mely egyes részeken erkélylyé van kiszélesítve.
A templom körül három oldalon oszlopcsarnok vezet és úgy ez, mint a templom belseje telendes-teli van freskókkal. Szt.-Iván életének minden mozzanata ábrázolásra talált e képekben, de ezeken kívül nevezetesebb bibliai momentumokat is több kevesebb szerencsével vett a festő ecsetjére. Hogy a templom belseje minden részében az aranyozástól csillog, az magától értetik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. november 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bulgáriai Roló kolostorból: Az Egumen helyettesével és franczia kath. szerzetesekkel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bulgáriai Roló kolostorból: Rilo kolostor katonai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bulgáriai Roló kolostorból: A kolostor udvarának egy része
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 846x596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna