D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_672_pix_Page_28_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi-ereklyék
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi-ereklyék
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az ágy, a melyen Petőfi született
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : D. Cser Gábortól (Dömsödről)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Kéry Gyula gyűjtése
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 39. sz. (1901. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ágy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Petőfi-ereklyék
Az ágy, a melyen Petőfi született
D. Cser Gábortól (Dömsödről)
Kéry Gyula gyűjtése
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Leírta részletesen a bútorokat, a melyeket tíz esztendővel ezelőtt, egyik rokonánál időzve, ő is megnézett Dömsödön, aztán elmondta, hogy a keményfából készült nyoszolya ott állt a kiskőrösi ház utczai szobájában, jobbra az ablak mellett levő sarokban s hogy az utczáról nézve, látni lehetett az ágy fáját, mely a kis ablak egy részét elfödte. Arra is emlékezett, hogy mikor Petrovicsék valahonnan elköltözködtek, a nyoszolyát mindig egészben kellett a szekérre tenni, mert újjvastagságú szögekkel volt megerősítve s nem lehetett szétszedni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petőfi-ereklyék: Petőfi kedvelt padja. Sass László földbirtokostól (Borjád). Kéry Gyula gyűjtése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petőfi-ereklyék: Petőfi almárioma. Özv. Csilling Andrásnétól (Dömsödről). Kéry Gyula gyűjtése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 836x489 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna