D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_46_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Goluchowsky Agenor szobrának leleplezése Lembergben
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Goluchowsky Agenor szobrának leleplezése Lembergben
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Godebski
U t ó n é v : Cyprian
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1835-1909
V I A F I d : 32260848
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 28. sz. (1901. julius 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gołuchowski, Agenor (1812-1875)
V I A F I d : 35216715
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lemberg
G e o N a m e s I d : 702550
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lengyelország
G e o N a m e s I d : 798544
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Goluchowsky Agenor szobrának leleplezése Lembergben.
1901. június 27.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Június 27-én leplezték le Lembergben gróf Goluchowsky Agenornak, Galiczia három ízben volt helytartójának, Ausztria egykori államminiszterének emlékszobrát, melyet közadakozásból emeltek egykori jeles honfitársuknak a galicziai lengyelek.
Gróf Goluchowsky oly időben került a nyilvános pályára, a mikor Ausztria súlyos belső és külső válságokkal küzdve, nem birta megtalálni az állami alakúlásnak azt a formáját, mely a jobb jövő útját nyissa meg számára. Az októberi diploma volt rövid miniszterségének legnevezetesebb alkotása, a mely voltakép a magyar és osztrák konzervativek műve. Mikor aztán kiderült, hogy e diploma nem alkalmas annak a czélnak elérésére, a melyre kiadták, Goluchowsky gróf visszavonult az ügyek vezetésétől és utána Schmerling következett.
A szoborleleplezési ünnepélyen igen nagy közönség gyűlt össze a galicziai s egyéb osztrák előkelőségekből. Ott voltak a Goluchowsky-család tagjai csaknem mind, köztük a közös külügyminiszter, az ünnepeltnek fia is, anyjával.
A szobor, mely a lembergi tartományi helytartóság palotájával szemben, a városi park főbejáratánál áll, Godebszki lengyel szobrász müve. Állva, polgári ruhában mutatja be a jeles államférfiút.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. julius 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Goluchowski Agenor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1594x1029 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna