D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_05_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : De Vallentin Vilmos boer vezérkari kapitány
B e s o r o l á s i   c í m : De Vallentin Vilmos boer vezérkari kapitány
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 24. sz. (1901. junius 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vallentin, Wilhelm (1862-1913)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : De Vallentin Vilmos boer vezérkari kapitány.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A De Wet kíséretében levő VILHELM VALLENTIN eredetére nézve porosz, s 1862-ben született nyugati porosz Frizlandban. Tanulmányait a tübingai s berlini egyetemen végezte s ez utóbbin avatták az államtudományok doktorává. Mint porosz állami hivatalnok két évet Kamerunban töltött, majd Indiában, Új-Guineában Jáván s Ceylonban szolgált ugyanilyen minőségben. 1881-ben részt vett a Jameson-féle betörés elleni transvaali háborúban s ez időtől transvaali állampolgár lett. A jelenlegi háborúban jelen volt a Dundee, Ladysmith, Modderspruit, Tugela, Escourt melletti csatákban a német légióval.
Ezután De Wettel és Schoemannal működött együtt "mint vezérkari százados részt vett a Koosberg, Bietfontein, Bensburg melletti csatákban, majd Bothával Klippriversbergnél, honnan Pretoria felé szorították s a város bevételekor itt elfogták, de becsületszóra szabadon bocsátották. Minthogy azonban viselkedése gyanút keltett, Szent - Ilona szigetére akarták deportálni. Fokvárosban azonban sikerűit neki a száműzöttek hajója helyett a kiutasítottak hajójára jutnia, mely Szent - Ilona helyett Vlissingenbe szállította több más hollandi kiutasítottál s így nyerte vissza szabadságát.
Vallentin dr. rendkívül képzett ember s a Transzválts az általán a boerokat illető irodalomban már egész kis könyvtárra valót írt össze, a melyek a boer háború alatti élményeiről, a délafrikai köztársaságról, a boerok szabadságharczárói, a háború okairól, a transzváli aranybányászatról, stb. szólnak.
Maga e puszta sorozat is mutatja, hogy Vallentin dr. rendkívül munkás és képzett ember. A külföldi lapokban Transzválra és Oranjera vonatkozó ismertetések leginkább az ő forrásmunkáiból vétettek. Műveit ő maga illusztrálja szép rajzokkal.
E mellett mint transzváli állampolgár rajongó boer-barát, s a mily bátran elitéli az angolok embertelen hadviselését, ép oly őszintén felfedi a boer badiszervezet gyarlóságait is. Annak a rendkívüli rokonszenvnek felébresztésében, mely a nem hivatalos Németországot a háború kezdete óta a boerok pártjára szólította, oroszlánrésze van a Vallentin dr. irodalmi működésének s műveiből a kiváló szabadsághőst s jeles írót ismerhetjük meg egyszerre.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. junius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm: A boerok Budapesten: De Weit András megkoszorúzza Petőfi szobrát
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 573x744 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna