D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_51_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A temesvári kiállítás
B e s o r o l á s i   c í m : Temesvári kiállítás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Darányi földmivelésügyi miniszter látogatása a kiállításon
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Kossak temesvári fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 22. sz. (1901. junius 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ipari kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Darányi Ignác (1849-1927)
V I A F I d : 58444924
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Temesvár
G e o N a m e s I d : 665087
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A temesvári kiállítás.
Darányi földmivelésügyi miniszter látogatása a kiállításon
Kossak temesvári fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A délmagyarországi földmívelők egyesülete mezőgazdasági kiállítást rendezett Temesváron, melynek czélja az volt, hogy szemléltetés által megmutassa a gazdaközönségnek: mire kell törekednie, milyenek azon eszközök és módok, a melyek segélyével gazdaságában sikeresen előhaladhat.
A kiállításon látható volt a délvidék mindennemű gazdasági terménye, házi ipara, valamint a legelterjedtebb mezőgazdasági gépek, eszközök gyűjteménye.
A megnyitás pünkösd első napján ment végbe, Darányi Ignácz földmívelési miniszter jelenlétében.
A miniszter a megnyitás napjának reggelén érkezett Temesvárra, hol a vasútnál a környék előkelőségei, valamint nagy számú közönség fogadta s dr. Telbisz Károly polgármester üdvözölte.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. junius 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: A temesvári kiállítás : A kiállítás főkapuja. Kossak temesvári fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: A temesvári kiállítás : Dessewffy Sándor csanádi püspök látogatása a kiállításon. Kossak temesvári fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: A temesvári kiállítás : Parkrészlet. A Béga-csatorna mellől. Zenepavillon. Baross Gábor miniszter megnyitja a kiállítást. Kiállítási értesítő nyomása és árusítása. Czukoripar-pavillon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1143x803 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna