D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_38_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A királyi család érkezése
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 21. sz. (1901. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gödöllő
G e o N a m e s I d : 3052236
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn
A királyi család érkezése
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ünnepélyes csöndben várakozó sorokban, pár perczczel 11 óra előtt egyszerre csak halk moraj támadt, majd felhangzott messziről, a kastély tájáról az "éljen" riadása, mely egyre terjedt közelebb-közelebb.
A király és kísérete érkezett.
A felség a díszkapuig kocsin jött, ott pedig leszállva, gyalog folytatta útját.
Fogadására a díszkapu bejáratánál ott voltak : Frigyes, József és József Ágost főherczegek, Klotild, Auguszta főherczegnők, és József főherczeg leánya: Erzsébet Henriette főherczegnők, továbbá Harrach Mária Terézia grófnő, Hohenlohe herczegné, gróf Andrássy Aladárné, Széchen Miklós grófné palotahölgyek, Festetich Mária és Sztáray Irma grófnők, Sennyei Miczi bárónő udvarhölgyek és Ferenczy Ida alapítványi hölgy. A főherczegi kíséretben: báró Kotz Venczel, gróf Szapáry József, Zichy Erzsébet grófnő, Szirmay Sarolta grófnő és Vécsey József százados, Apponyi Lajos gróf, magyarországi udvarnagy.
A magyar kormány részéről megjelentek: Széll Kálmán miniszterelnök. Lukács László, Darányi Ignácz, Wlassics Gyula, Hegedűs Sándor, Plósz Sándor, gróf Széchenyi Gyula és Cseh Ervin miniszterek továbbá Gromon Dezső, Toepko Alfréd, Nagy Ferencz, Cseörgeö Gyula és nemeskéri Kiss Pál államtitkárok Lobkovitz Rezső herczeg hadtestparancsnok, gróf Csáky Károly váczi püspök a főrendiház küldöttsége, gróf Szapáry Gyula, - a képviselőház küldöttsége pedig Perczel Dezső vezetése alatt.
A díszkapunál a király karjára öltötte Klotild föherczegnőt, utánuk mentek Frigyes főherczeg Auguszta főherczegnővel, József főherczeg Erzsébet Henriette főherczegnővel, József Ágost főherczeg, majd a miniszterek s a többi előkelőség. Zúgó éljenzések közben megérkezvén a díszsátorhoz, a király s az uralkodó ház tagjai oda bevonultak, míg a sátortól jobbra a miniszterek s az udvari kíséret helyezkedtek el, balfelöl pedig a főrendiház s képviselőház tagjai, valamint a boldogult királyné udvarhölgyei.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn: A szobor talapzata a koszorúkkal a leleplezés előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn: A királyi család tagjai a szobor megtekintésére mennek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn: A király és kísérete az Erzsébet-emléknél
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x708 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna