D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_19_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zászló-szentelés a Ludovika Akadémiában
B e s o r o l á s i   c í m : Zászló-szentelés a Ludovika Akadémiában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A király a zászlószeg beverésére indul
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Goszleth
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1913
V I A F I d : 253806059
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 19. sz. (1901. május 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megszentelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zászló-szentelés a Ludovika Akadémiában. - A király a zászlószeg beverésére indul.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A király fehér selyem-zászlót ajándékozott a honvédségi Ludovika Akadémiának, mely tisztképző - intézetté emelkedett. A tiszti rangba lépő ifjak erre a zászlóra teszik le az esküt. A zászlót, mint a honvédségi zászlóknál, piros-fehér-zöld háromszöges szegély veszi körűl középen az angyalos országczímer van. A zászló fölszentelése nagy katonai pompával, a király, az uralkodó család több tagjának jelenlétében május 8-án délelőtt ment végbe a Ludoviczeum parkjában. A zászlóanya tisztjét Auguszta főherczegnő, a király unokája vállalta el, ki gyönyörű hímzett szalagot kötött a zászlóra.
Mise után a növendék-zászlóaljat oda vezényelték a sátor elé, a hol négyszögben felállott. Most Hornig püspök a zászlótartóval az emelvényre lépett és beszédet mondott a hadi zászlóról, és az esküről, főleg a katonai esküről. Legyenek bátrak, vitézek, legyenek Ő Felsége a császár, az apostoli királynak magyar katonái, - hű, vitéz magyar harczosai!
Az éljenek lecsillapultával a zászlótartó kiterítette a zászlót a készen álló asztalra, hogy megkezdődhessék a szegbeverés szertartása. Az első három szeget báró Hornig püspök verte be ezekkel a szavakkal: "Isten dicsőségére." Őt követték a király, az uralkodóház tagjai, az ország főméltóságai, a honvédelmi minisztérium képviselői, a közös hadügyminiszter, a főpolgármester, az akadémia tisztjei és növendékei közül minden évjáratból egy. Mialatt a szegbeverés történt, a Budai Dalárda Vághó lgnácz százados alkalmi költeményét énekelte, melyet Szabados Béla zenésített meg hatásosan.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm : A Ludovika Akadémia épülete az Orczy-út felől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm : A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épülete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1823x1226 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna